Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie 2019-10-23
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Program Aktywności Lokalnej

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

  

Przetargi, zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Październik 2019    Europejski Fundusz Społeczny - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (33 pub.)

  KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''

  2014-12-15


  Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w latach 2009 – 2014

 • więcej ...
   Dnia 10 grudnia 2014r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy pod nazwą ”Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w latach 2009 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
   Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
   W ramach projektu wsparciem zostało objętych łącznie 59 osób (48 kobiet i 11 mężczyzn w tym 4 osoby niepełnosprawne) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
   Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
   Głównym celem projektu było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe. Działaniami podjętymi w projekcie były: wyjazdowe warsztaty readaptacyjne, w czasie których uczestnicy mieli zajęcia z psychologiem; szkolenia zawodowe, dzięki któremu wszyscy uczestnicy nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje; warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym.
   Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące rezultaty: uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów zawodowych, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
   Podczas konferencji podsumowano również realizację projektu w roku 2014.
   W projekcie wzięło udział 9 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku od 18 do 39 lat. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w „Warsztatach technik aktywnego poszukiwania pracy”, które prowadził doradca zawodowy. 8 osób uczestniczyło w „Kursie prawa jazdy kat. „B”. Trzech mężczyzn wzięło udział w kursie zawodowym z
   „Obsługi wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”. Kobiety uczestniczące w projekcie uczyły się
   „Stylizacji paznokci”. Każdy uczestnik mógł również wziąć udział w „Indywidualnej konsultacji prawnej”.
   Wszystkie osoby pozytywnie zakończyły udział w projekcie. Założone cele zostały osiągnięte.

 • Dołączone pliki:


  1) KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (14 fot.)


  Indywidualne konsultacje prawne”

  2014-11-27


  W dniach 24. 11. 2014 r. – 25.11. 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jemielnie odbyły się „Indywidualne konsultacje prawne” organizowane w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W konsultacjach wzięło udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku od 18 do 39 lat.
  Każda osoba miała możliwość przedstawienia swojego problemu oraz uzyskania obszernej porady prawnej. Łącznie uczestnicy mięli do dyspozycji 10 godzin zegarowych konsultacji.
  Każda osoba na zakończenie otrzymała certyfikat poświadczający udział w konsultacjach.

  Dołączona galeria:


  " KURS STYLIZACJI PAZNOKCI "

  2014-10-01


  W dniach 17. 09 .2014 r. – 26 .09 .2014 r. w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się „Kurs stylizacji paznokci” organizowany w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  W kursie wzięły udział 3 bezrobotne kobiety w wieku od 27 do 37 lat.
  Uczestniczki początkowo zdobyły podstawową wiedzę na temat budowy paznokcia, sposobu przygotowania dłoni do zabiegów, produktów i akcesoriów używanych do pielęgnacji paznokci oraz ogólnych zasad dotyczących obsługi klienta. Następnie podczas zajęć praktycznych nabyły umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci metodą żelową i hybrydową. Miały też możliwość zakładania i zdobienia tipsów. Każda osoba po zakończeniu kursu otrzymała na własność zestaw startowy składający się z lakierów, pilników, zmywaczy do paznokci wraz z lampą UV.
  W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje.
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszerzenie zakresu miejsc, w których mogą poszukiwać zatrudnienia.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (13 fot.)


  KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”

  2014-09-30


  W dniach 12 .05. 2014 r. – 31. 08. 2014 r. odbył się kurs prawa jazdy kat. „B”.
  Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W kursie wzięło udział 8 bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
  Początkowo beneficjenci uczestniczyli w 30 godzinach lekcyjnych zajęć teoretycznych mających na celu zaznajomienie się kursantów z obsługą pojazdu. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Następnie każda osoba odbyła 30 godzin zegarowych praktycznej obsługi i użytkowania samochodu.
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły uczestnikom na przystąpienie do egzaminu państwowego, a zdobycie prawa jazdy umożliwi im poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)


  KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH”

  2014-08-06


  W dniach 14. 07. 2014 r. – 01 .08. 2014 r . w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się kurs
  „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”.
  Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W kursie wzięło udział 2 bezrobotnych mężczyzn i 1 nieaktywny zawodowo mężczyzna w wieku od 18 do 39 lat.
  Uczestnicy w pierwszych dwóch tygodniach zajęć uczyli się praktycznej obsługi wózka widłowego oraz teoretycznych podstaw jego użytkowania. Każda osoba miała możliwość samodzielnej jazdy wózkiem po placu manewrowym. W trzecim tygodniu uczestnicy zapoznawali się z komputerowym programem fakturującym.
  Każdy posiadał swój komputer i pod przewodnictwem wykładowcy tworzył spis towarów, uaktualniał go oraz wystawiał faktury.
  W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszukiwanie pracy w nowych miejscach.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-07-24


  Jemielno, dnia 24.07.2014r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
  Centrum Stachowiak
  Joanna Stachowiak
  ul. Storczykowa 9
  63 – 900 Folwark
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%.
  Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 6 287,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.07.2014 roku do godziny 15. 00 oferty złożyli następujący
  Wykonawcy:
  1. „An” Sp. z o. o. z siedzibą przy
  ul. Piłsudskiego 61A/1,
  63 – 400 Ostrów Wielkopolski
  2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
  Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy
  ul. Gustawa Morcinka nr 8,
  67 – 200 Głogów
  3. Centrum Stachowiak Joanna Stachowiak z siedzibą przy
  ul. Storczykowa 9,
  63 – 900 Folwark
  4. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia,
  Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy
  ul. Kochanowskiego 5,
  56 – 400 Oleśnica
  5. Fundację „Optimo Modo” z siedzibą przy
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-07-09


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30;
   56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
   Organizacja i przeprowadzenie „Kurs stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu
   pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
   w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 15 września – 15 października 2014 roku (w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
   4. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Organizacja i przeprowadzenie „Kurs stylizacji paznokci”. Program kursu powinien być
   podzielony na część teoretyczną oraz indywidualną część praktyczną – łącznie ok. 60 godzin.
   Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci
   metodą żelową i hybrydową oraz ogólne informacje dot. produktów i akcesoriów używanych do
   metody przedłużania paznokci, podstawowe informacje dot. budowy paznokcia i ogólne zasady
   dot. obsługi klienta.
   2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego instruktora
   posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia.
   3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Oferent.
   6. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie drukowanej dla każdego uczestnika
   (oraz jeden egzemplarz do akt projektu), które przechodzą na własność uczestników tj. długopis,
   teczka, zeszyt – notes, skrypty dotyczące danego kursu zawierające omawiane zagadnienia
   oznaczone logo projektu
   - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu,
   - wyposażenia każdego uczestnika w lakiery do paznokci tradycyjne 8 kolorów dla każdej osoby,
   lakiery pękające 5 wzorów dla każdej osoby, lakiery żelowe 5 kolorów dla każdej uczestniczki,
   lakiery hybrydowe 5 kolorów dla każdej uczestniczki, pilniki – 9 sztuk (po 3 dla każdej osoby),
   zmywacz do paznokci – 9 sztuk (po 3 dla każdej osoby), ręczniki papierowe, waciki, lampa
   UV + zestaw startowy dla każdej osoby na własność,
   - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia,
   - oznakowania sali wykładowej,
   - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka, woda
   mineralna gazowana i niegazowana,
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu,
   - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
   ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 23 lipca 2014r. do godz. 1500.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-06-26


  Jemielno, dnia 25.06.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Niszczenia dokumentacji niearchiwalnej” w wymiarze 20mb dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  DELEO PPHU
  Tomasz Chlastawa
  Bolesławice 232B
  59 – 700 Bolesławiec

  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 369,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.06.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Oddział Południe z siedzibą przy ul. Katowicka 160F, 41 – 500 Chorzów
  2. Kancelaria Prawna Robert Kozarzewski z siedzibą w Kąty Węgierskie przy ul. Modrzewiowa 2,
  05 – 126 Nieporęt
  3. DELEO PPHU Tomasz Chlastawa z siedzibą w Bolesławice 232B, 59 – 700 Bolesławiec
  4. SUNRAJ Sławomir Sobieraj z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13, 87 – 720 Ciechocinek
  5. ESOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Obornicka 102, 62 – 002 Suchy Las
  6. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
  40 – 940 Katowice

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-05-28


  Jemielno, dnia 28.05.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Fundacja „Optimo Modo”
  ul. Karola Miarki 48
  58 – 500 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 65% oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 15 000,00zł oraz największe doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 27.05.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Motywator Paweł Adamski z siedzibą przy ul. Podgórze 2, 58 – 500 Jelenia Góra
  2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. z siedzibą przy ul. Książęcej 6/1, 56 – 560 Jelenia Góra
  3. Fundacja „Optimo Modo” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
  Lp. Nazwa Wykonawcy Liczba punktów Razem
  1. Motywator Paweł Adamski
  ul. Podgórze 2,
  58 – 500 Jelenia Góra 55,27 55,27
  2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. ul. Książęca 6/1,
  56 – 560 Jelenia Góra 48,75 48,75
  3. Fundacja „Optimo Modo”
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra 100,00 100,00

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-05-13


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU '' MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH'' DLA 3 UCZESTNIKÓW PROJEKTU '' BĄDŹ AKTYWNY -UWIERZ W SIEBIE ''

 • więcej ...
   GOPS.26.5.2014


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
   Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych
   programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 1 lipiec – 31 sierpień 2014 rok (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
   4. Kryterium oceny ofert:
   1. Cena – 65%
   2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów
   fakturujących”. Program kursu powinien być podzielony na część teoretyczną (ok. 117 godzin
   lekcyjnych) oraz indywidualną część praktyczną (min. 20 godzin zegarowych) zgodnie ze
   standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
   Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu. Program kursu powinien
   zawierać bloki tematyczne wymagane na państwowym egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego.
   2. Szkolenie musi być zakończone egzaminem wewnętrznym (część pisemna + część
   praktyczna). Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym Wykonawca zgłasza
   uczestnika kursu do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej celem przystąpienia do
   egzaminu państwowego, którego zaliczenie będzie uprawniało do kierowania i operowania
   wózkiem widłowym. Koszt tego egzaminu pokrywa Wykonawca i powinien go wliczyć w
   cenę oferty.
   3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego instruktora
   posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia.
   4. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   5. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Oferent.
   6. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich i pokrycia
   kosztów,
   - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
   - zapewnienia kursantom i pokrycia kosztów dojazdu na egzamin państwowy,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie drukowanej i elektronicznej dla
   każdego uczestnika (oraz jeden egzemplarz do akt projektu), które przechodzą na własność
   uczestników tj. płyta CD, długopis, teczka, zeszyt – notes, skrypty dotyczące danego kursu
   zawierające omawiane zagadnienia oznaczone logo projektu,
   - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
   - wyposażenie każdego uczestnika w notebooka z oprogramowaniem magazynowo-fakturującym w
   trakcie trwania zajęć z oprogramowaniem magazynowym,
   - dostęp do internetu oddzielnie dla każdego uczestnika,
   - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
   - oznakowanie sali wykładowej,
   - zapewnienia odpowiedniego placu manewrowego na zajęcia praktyczne, który zapewni właściwy
   przebieg szkolenia oraz zapewnienia bezpłatnego dojazdu uczestników do miejsca docelowego
   (jeżeli będzie to poza terenem Gminy Jemielno),
   - zapewnienia odpowiedniego sprzętu na zajęcia praktyczne (wózki widłowe),
   - aparat cyfrowy do wykonania zdjęć do dokumentów potwierdzających odbycie zajęć
   - zapewnienia cateringu na zajęcia (kawa, herbata, cukier, woda, soki, ciastka) w każdym dniu kursu,
   na każdej przerwie i przed rozpoczęciem kursu
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu oraz dziennika zajęć
   do siedziby Zamawiającego,
   - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
   ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
   tel. 65 544-71-63.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 27 maja 2014r. do godz. 15.00.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   Koordynator projektu
   Władysława Krowicka

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne

  2014-05-06


  W dniach od 28.04.2014r. do 30.04.2014r. odbyły się wyjazdowe warsztaty readaptacyjne dla uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  Wzięło w nich udział 3 kobiety oraz 6 mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
  Warsztaty odbyły się w hotelu w Kudowie Zdroju. W czasie pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach z psychologiem. Miały one na celu podwyższenie motywacji do działania, wzrost poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności bycia asertywnym przez osoby biorące udział w projekcie.
  Oprócz warsztatów z psychologiem uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje.
  Wśród nich wymienić można wycieczkę do Kaplicy Czaszek w Czermnej, grill oraz turniej gry w kręgle.
  Był również czas na kupienie pamiątek i zwiedzenie Kudowy Zdroju.
  W ostatni dzień pobytu każda osoba otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z psychologiem.
  Cała grupa wróciła z bagażem nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (10 fot.)


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-04-14


  Jemielno, dnia 14.04.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Dariusz Mikołajczak
  Ośrodek Szkolenia Kierowców
  „MIKO”
  ul. Broniewskiego 9
  64 – 100 Leszno
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00 zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.04.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Olejnik z siedzibą w Osłowice 47, 56 – 209 Jemielno
  2. Dariusz Mikołajczak Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIKO” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 64 – 100 Leszno
  3. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  4. AUTO – SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Dawidowicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31,
  56 – 100 Wołów

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-28


  Jemielno, dnia 28-03-2014  GOPS.26.4.2014r

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
  Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
  3. Termin realizacji zamówienia: 12 MAJA – 31 SIERPNIA 2014 roku (maj – zajęcia teoretyczne; część praktyczna - w dni wynikające z indywidualnych ustaleń z kursantem)
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
  5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
  30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 8 osób.
  2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
  instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
  zamówienia.
  3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
  4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia teoretyczne pokrywa Oferent.
  5. Koszt dojazdu instruktora do każdego uczestnika w czasie trwania zajęć praktycznych
  pokrywa Oferent.
  6. Oferent zobowiązuje się do:
  - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
  - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
  - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
  - zapewnienia kursantom dojazdu na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
  Drogowego
  - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika (oraz jeden
  egzemplarz do akt projektu) tj. podręczniki i testy dla kierowców, notatniki, długopisy,
  które przechodzą na własność uczestników,

  - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
  - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
  - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne,
  - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu wykładowcy w czasie zajęć teoretycznych,
  - sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
  egzaminów,
  - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
  - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu
  - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
  ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia
  6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
  tel. 65 544-71-63.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
  Ofertę należy złożyć do dnia: 11 kwietnia 2014r. do godz. 1500.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  Koordynator projektu
  Władysława Krowicka .
  (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

  Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-03-24


  Jemielno, dnia 24.03.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  europartner Sp. z o.o.
  ul. Wschodnia 6
  43 – 600 Jaworzno

  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.03.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Delta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
  2. Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU z siedzibą przy ul. Chodowieckiego 9, 48 – 300 Nysa
  3. europartner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
  4. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
  5. Pracownia Psychologiczna MOCNA STRONA Aleksandra Pazoła z siedzibą przy ul. F. Chopina 45, 64 – 100 Leszno
  6. „MAGDA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Kucia z siedzibą przy ul. Asnyka 7, 76 – 270 Ustka
  7. Fundacja „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  8. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
  9. Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
  10. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z siedzibą przy ul. Rydlówka 5/113, 30 – 363 Kraków
  11. Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól
  12. iNCOME – Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój z siedzibą przy ul. Spokojna 8, 33 – 330 Grybów

  Dołączona galeria:


  " INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

  2014-03-21


  SPRAWOZDANIE Z „INDYWIDUALNYCH WARSZTATÓW TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”
  realizowanych w ramach projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie”
  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   W dniu 14 marca 2014r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie odbyły się „Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”. Był to pierwszy etap realizowanego w 2014 roku projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Wzięło w nich udział 6 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mężczyzn i 3 bezrobotne kobiety.
   Uczestnicy podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym opracowali własne CV i List Motywacyjny.
   Mieli możliwość uzyskania informacji na temat, jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na jej rozpoczęcie. Każdy z uczestników określał swoje mocne i słabe strony oraz co już osiągnął i do czego dąży. Wszystkim osobom doradca sporządził kartę konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego.
   Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-07


  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
   Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: II połowa KWIETNIA 2014 (od poniedziałku do piątku)
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie grupowych zajęć z psychologiem dla 9 osób; łącznie 15 godzin
   zegarowych
   2. Przez 1 godzinę zajęć z psychologiem należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia zakwaterowania na 2 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym w miejscowości
   turystycznej górskiej lub uzdrowiskowej dla wszystkich uczestników;
   - zapewnienia wyżywienia (1 dzień: obiad 2 daniowy, kolacja grillowa; 2 dzień: śniadanie,
   obiad 2 daniowy, kolacja; 3 dzień: śniadanie, obiad 2 daniowy), śniadania i kolacje w
   formie szwedzkiego stołu dla wszystkich uczestników;
   - zapewnienia dyplomowanego psychologa
   - pokrycia kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu psychologa na zajęcia
   - zapewnienia sali wykładowej w miejscu pobytu
   - w czasie zajęć z psychologiem zapewnienie przerwy kawowej dla wszystkich osób (kawa,
   herbata, ciastka, ciasto, woda, cukier, śmietanka,soki)

   - zapewnienia transportu uczestników z Jemielna do miejsca docelowego i z powrotem oraz
   pokrycia kosztów
   - ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników
   - wydania zaświadczeń uczestnikom warsztatów (projektu) opatrzonych logotypami POKL i
   przekazanie listy wydanych zaświadczeń i kserokopii zaświadczeń zamawiającemu
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia
   - zapewnienia w drugi dzień pobytu wieczoru integracyjnego (m.in. bowling, bilard, nauka
   gry na bębnach afrykańskich)
   - zapewnienie dodatkowych atrakcji np. basen, wycieczka krajoznawcza dla wszystkich
   osób
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 marca 2014r. do godz. 1500.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-02-24


  Jemielno, dnia 24.02.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  PROFECTUS
  Szkolenia – doradztwo
  Renata Mikołajczyk
  os. Kopernika 9/87
  34 – 100 Wadowice

 • więcej ...
   Jemielno, dnia 24.02.2014r.


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

   PROFECTUS
   Szkolenia – doradztwo
   Renata Mikołajczyk
   os. Kopernika 9/87
   34 – 100 Wadowice
   Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

   W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.02.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
   1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich – Grzegorzewska z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 – 100 Leszno
   2. „MOTYWATOR” Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
   58 – 500 Jelenia Góra
   3. DLAKADR.PL Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
   4. CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE Stanisław Podlaski z siedzibą przy ul. B. Prusa 11/4, 67 – 300 Szprotawa
   5. IRIVA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55/79, 01 – 024 Warszawa
   6. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
   7. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
   8. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 26/2, 45 – 087 Opole
   9. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia. Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 5,
   56 – 400 Oleśnica

 • Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-02-07


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
   Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: MARZEC 2014
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla 9 osób x 3 godziny/osoba, łącznie 27 godzin.
   2. Przez 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   3. Na zajęciach uczestnicy z pomocą doradcy winni opracować Indywidualny Plan
   Działania, sporządzić własne CV i LM, dowiedzieć się jak założyć działalność
   gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych i certyfikatów dla każdego
   uczestnika szkolenia
   - zapewnienia cateringu (kawa, herbata, ciastka, woda, cukier)
   - wynajęcia sali szkoleniowej na terenie gminy Jemielno
   - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu i dojazdu doradcy na zajęcia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 lutego 2014r. do godz. 1500.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dołączona galeria:


  " INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

  2013-12-09


  W dniach od 28.11.2013r. do 30.11.2013r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie odbyły się „Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”. Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
  Uczestniczki podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym opracowały Indywidualny Plan Działania, z uwzględnieniem zdobytych już kwalifikacji zbudowały profil własnej drogi zawodowej oraz sporządziły własne CV i LM. Miały możliwość uzyskania informacji na temat jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na jej rozpoczęcie.
  Każda z uczestniczek otrzymała certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
  Od dnia 12 listopada 2013 roku ruszył kurs nauki prawa jazdy kat. „B”. Biorą w nim udział 2 bezrobotne kobiety. Planowany termin zakończenia kursu to 12 grudnia 2013 roku.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)


  KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY

  2013-12-09


  Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” 2013 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   Dnia 06 grudnia 2013r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy pod nazwą ”Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
   Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
   W ramach projektu wsparciem zostało objętych 9 kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
   Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Pośrednio z efektów projektu skorzystały również rodziny uczestniczek projektu. Głównym celem projektu było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe. Działaniami podjętymi w projekcie były: wyjazdowe warsztaty readaptacyjne w Szklarskiej Porębie, w czasie których uczestniczki miały zajęcia z psychologiem; szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera, dzięki któremu wszystkie kobiety nabyły umiejętności obsługiwania wielu programów komputerowych; kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej, który przygotował uczestników do pracy w zawodzie sprzedawcy; warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym. Dwie uczestniczki miały możliwość przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B.
   Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące rezultaty: uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu komputerowego i obsługi kasy fiskalnej, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

 • Dołączone pliki:


  1) KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-11-07


  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
  www.jemielno.gopsinfo.pl

  Jemielno 30; 56-209 Jemielno
  Tel./Fax.: 065 544 71 63
  e-mail: gopsjemielno@wp.pl


  Jemielno, dnia 06.11.2013r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  FUNDACJA „OPTIMO MODO”
  ul. Jagiellońska 26
  58 – 560 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 05.11.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Jagiellońska 26, 58 – 560 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-10-22


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
   Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 – 37 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 12 LISTOPADA – 12 GRUDNIA 2013
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
   30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 2 osób.
   2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
   instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
   zamówienia.
   3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
   - opłacenia egzaminu państwowego i jego potwierdzenie,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
   - opłacenia i zapewnienia uczestnikom dojazdu na zajęcia,
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych dla każdego uczestnika,
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 05 listopada 2013r. do godz. 1500.
   Jemielno, dnia 22-10-2013r
   KOORDYNATOR PROJEKTU
   WŁADYSŁAWA KROWICKA .
   (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 • Dołączone pliki:


  1) DRUK OFERTY

  Dołączona galeria:


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-10-14


  Jemielno, dnia 14.10.2013r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  „MOTYWATOR” Paweł Adamski
  ul. Podgórze 2
  58 – 500 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.10.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich – Grzegorzewska
  z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 – 100 Leszno
  2. ESPIRA Pracownia Rozwoju Osobistego Ewa Godlewska
  z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10A, 56 – 100 Wołów
  3. „MOTYWATOR” Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
  58 – 500 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

  2013-10-07


  W dniach 23-09-2013-04-10-2013r sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbyło się szkolenie zawodowe" Obsługa kas fiskalnych w ramach projektu systemowego pn. " Bądź aktywny- uwierz w siebie"

 • więcej ...
   Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
   W pierwszym tygodniu szkolenia uczestniczki uczyły się obsługi kasy fiskalnej.
   Tworzyły wizytówkę swojej kasy, wprowadzały kody towarów. Następnie sprzedawały fikcyjne towary, dzięki czemu na paragonie mogły sprawdzić poprawność swoich operacji.
   Uczestniczki nauczyły się przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.
   Udzielały rabatów, akceptowały bony. Sporządzały raporty dobowe. Miały możliwość połączenia obsługi kasy fiskalnej z komputerem. Wystawiały faktury, podliczały utarg dzienny i miesięczny.
   W ostatnich dniach uczyły się profesjonalnej obsługi klienta. W scenkach prezentowały poprawność kontaktu z nim i prawidłowość obsługi.
   Każda uczestniczka po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymała certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (11 fot.)


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-09-26


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
  Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 – 37 lat.

 • więcej ...
   3. Termin realizacji zamówienia: LISTOPAD 2013
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla 9 osób x 5 godzin/osoba, łącznie 45 godzin.
   2. Przez 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   3.Na zajęciach uczestnicy z pomocą doradcy winni opracować Indywidualny Plan
   Działania, zbudować profil własnej drogi zawodowej, sporządzić własne CV
   i LM, dowiedzieć się jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek
   o dofinansowanie na działalność gospodarczą.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych i certyfikatów dla każdego
   uczestnika szkolenia
   - zapewnienia cateringu (kawa, herbata, ciastka, woda, cukier)
   - wynajęcia sali szkoleniowej na terenie gminy Jemielno
   - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu i dojazdu doradcy na zajęcia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia

   6 . Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.

   5. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 11 października 2013r. do godz. 1500.   Koordynator projektu
   Władysława Krowicka
   Kierownik
   Gminnego Ośrodka
   Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Edyta Waścińska

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

  2013-08-14


  SZKOLENIE - „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA”
  realizowane w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie”
  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   W dniach od 22.07.2013r. do 09.08.2013r. w sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbyło się szkolenie zawodowe „Podstawy obsługi komputera” realizowane w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie 2013”. Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych kobiet.
   W czasie szkolenia uczestniczki uczyły się podstaw obsługi systemu Windows, programów OpenOffice Writer, OpenOffice Calc oraz OpenOffice Impress.
   Początkowo uczestniczki pracowały z plikami i katalogami. Tworzyły nowe, kopiowały, usuwały. Następnie uczyły się prawidłowej edycji tekstu. Pisały własne CV i list motywacyjny. Obsługiwały arkusz kalkulacyjny. Tworzyły tabele i wykresy. Uczyły się robić prezentacje multimedialne. Każda uczestniczka sporządziła własny dyplom i plakat. Dzięki możliwości skorzystania z internetu mogły wysyłać e-mail, wyszukiwać potrzebne dane, pobierać grafikę.
   Cały kurs zakończył się krótkim egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności.
   Każda uczestniczka otrzymała certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i nabycie nowych kwalifikacji.

 • Dołączona galeria:


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-07-10


  Jemielnio,dnia 2013-07-08


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

  W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
  1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
  2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
  zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
  Łącznie wpłynęły 1 oferta

  Wybrano ofertę złożoną przez MOTYWATOR PAWEŁ ADAMSKI
  Ul. PODGÓRZE 2 ; 58-500 JELENIA GÓRA

  Uzasadnienie.
  Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

  Dołączone pliki:


  1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-07-10


  Jemielno, dnia 2013-07-08

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie


  W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
  1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
  2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
  zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
  Łącznie wpłynęła 1 oferta

  Wybrano ofertę złożoną przez STUDIO INSPIRACJI
  KATARZYNA BIELEWICZ-JAROCKA; KROMNÓW 55 ; 58-512 STARA KAMIENICA

  Uzasadnienie.

  Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

  Dołączone pliki:


  1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-20


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KASY FISKALNEJ DLA GRUPY 9 OSÓB

 • więcej ...
   Zapytanie o cenę – Podstawy obsługi kasy fiskalnej
   (szkolenia dla uczestników projektu „Bądź aktywny – uwierz w Siebie”)

   I.ZAMAWIAJĄCY:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla grupy 9 osób.
   Zamówienie obejmuje:
   - 50 godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem kasy fiskalnej;
   - zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia kasy fiskalnej,
   - zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem na terenie gminy Jemielno
   - zapewnienie cateringu dla uczestników projektu,
   -zapewnienie kompletu materiałów dydaktycznych oraz szkoleniowych
   - minimalny zakres szkolenia: podstawowe zadania i obowiązki sprzedawcy: odpowiedzialność kasjera, opis i organizacja stanowiska handlowego, fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu, techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych,transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego), przyjmowanie reklamacji, rozliczanie utargu, obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach, podstawowe pojęcia fiskalne, rodzaje płatności na kasie fiskalnej, programowanie podstawowych parametrów kasy, zalogowanie kasjera, sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem, wystawianie paragonów fiskalnych, wpłata i wypłata gotówki, obrót towarami zwrotnymi, raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne, zapas gotówki w kasie, niedobory i nadwyżki w kasie, kasowanie całej transakcji, anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji, zerowanie stanu błędu, zasady wystawiania faktur, wydanie towaru - wydanie zewnętrzne WZ, przyjmowanie dostaw - przyjęcie zewnętrzne PZ, wydanie na użytek firmy - rozchód wewnętrzny RW, przesunięcia magazynowe. zasady inwentaryzacji.
   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.
   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   Termin wykonania zamówienia od wrzesień - październik 2013 r.
   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto, program szkolenia,
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 05 lipca 2013 r.
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   VI.OCENA OFERT
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%
   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
   Cena- 100% , termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
   VIII. DODATKOWE INFORMACJE
   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel.65 544-71-63 w godzinach 700 do 13 00

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

  2013-06-20


  WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

 • więcej ...
   W dniach od 12.06.2013r. do 14.06.2013r. odbyły się wyjazdowe warsztaty readaptacyjne w Hotelu ,, Kryształ ” w Szklarskiej Porębie w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Wzięło w nich udział 9 kobiet w wieku od 19 do 37 lat długotrwale bezrobotnych w tym 1 nieaktywna zawodowo.
   Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z umową zawartą pomiędzy GOPS Jemielno, a wykonawcą usługi Fundacją „ Optimo Modo”
   W czasie pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach i konsultacjach z psychologiem. Miały one na celu podwyższenie samooceny i motywacji do działania osób biorących udział w projekcie. Oprócz warsztatów z psychologiem uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje. Wśród nich wymienić można wycieczkę na Szrenicę, pokaz kuchni włoskiej, turniej gry w kręgle czy porady stylisty. Uczestniczki zostały poddane strzyżeniu, modelowaniu, a także czesaniu włosów. Był również czas na kupienie pamiątek i zwiedzenie Szklarskiej Poręby.
   W ostatni dzień pobytu każda osoba otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z psychologiem.
   Cała grupa wróciła z bagażem nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-05-10


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

 • więcej ...
   W związku z realizacją projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie pn : ,, Bądź aktywny – uwierz w siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ;
   Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie

   WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

   I.ZAMAWIAJĄCY:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Jemielno 30
   56-209 Jemielno

   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych dla grupy 9 osób.

   Zamówienie obejmuje:
   - zakwaterowanie na 2 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym w miejscowości turystycznej górskiej;
   - wyżywienie (1 dzień: obiad, kolacja grillowa, 2 dzień: śniadanie, obiad, kolacja; 3 dzień: śniadanie, obiad), posiłki w formie szwedzkiego stołu (śniadania, kolacje),
   obiad min. 2 daniowy ;
   - transport uczestników z Jemielna do miejsca odbywania szkolenia i przywóz do Jemielna
   - ubezpieczenie NW dla wszystkich uczestników
   - wykładowcę- 3 dni zajęć z dyplomowanym psychologiem (min. 15 godzin lekcyjnych);
   - materiały dydaktyczne na szkolenie
   - wydanie zaświadczeń uczestnikom warsztatów ( projektu) opatrzonych logotypami POKL i
   przekazanie listy wydanych zaświadczeń i kserokopii zaświadczeń zamawiającemu
   - zapewnienie uczestnikom projektu porad wizażystki oraz fryzjerki;
   - zorganizowanie wycieczki w 2 dniu pobytu;
   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.

   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   Termin wykonania zamówienia : czerwiec 2013 r

   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego
   do dnia 24 maja 2013 r osobiście, kurierem, pocztą lub e-mail
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   VI.OCENA OFERT

   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%

   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych,
   cena – 100 %, termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

   VIII. DODATKOWE INFORMACJE

   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel. 65 544-71-63 w godzinach od 7 00 do 1300

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE - SKAN

  Dołączona galeria:


  PROJEKT SYSTEMOWY 2013

  2013-01-21


  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE OGŁASZA NABÓR CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM " BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE"
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r

  Dołączone pliki:


  1) PROJEKT SYSTEMOWY 2013

        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasilki szkolne
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. :65 544-71-63

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji