Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie 2020-02-27
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Program Aktywności Lokalnej

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

  

Przetargi, zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Luty 2020    Przetargi, zapytania ofertowe - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (33 pub.)

  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

  2019-03-12

  Jemielno, 04.03.2019r.


  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


  DOT:zaproszenie do składania ofert


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

  Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.  Zatwierdziła:
  Bogusława Olszewska
  p.o. Kierownik GOPS Jemielno  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

  2019-03-12

  Jemielno, 04.03.2019r.


  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


  DOT:

  zaproszenie do składania ofert
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania  Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.  Zatwierdziła:
  Bogusława Olszewska
  p.o. Kierownik GOPS Jemielno  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2019-02-11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

 • więcej ...
   Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego
   I. Zamawiający:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   56 – 209 Jemielno
   II. Rodzaj umowy: umowa – zlecenie
   III. Szacowany okres obowiązywania umowy: 18.02.2019r – 31.12.2019r.
   IV. Opis przedmiotu zamówienia:
   1. Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, w wymiarze do 8 godzin dziennie, do 7 dni w tygodniu z możliwością pracy w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych indywidualnie w zależności od potrzeb, w tym również o różnych porach dnia, przy czym dzienna liczba godzin może ulec zmniejszeniu.
   Planowane jest zatrudnienie 2 osób zwanych dalej opiekunkami do świadczenia przedmiotowych usług w miejscowościach Śleszów oraz Luboszyce Małe
   2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczonych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zakresie czynności związanych z samoobsługą, opieką higieniczną, pielęgnacją, utrzymywaniem kontaktu z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku, w szczególności:

   - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (czynności związane z
   dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc przy przemieszczaniu się, czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w
   łóżku, pomoc przy zmianie pozycji oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej);
   3. Usług podlegają indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej na Karcie pracy opiekunki zawierającej datę, godziny usług, podpis opiekuni i klienta;
   Zamawiający zakłada, że 1 godzina usługi opiekuńczej w miejscu
   zamieszkania to 60 minut, przy czym okres świadczenia usług opiekuńczych liczy się od momentu wejścia do miejsca zamieszkania podopiecznego do momentu wyjścia.
   Za wykonanie zleconych usług Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.


   V. Warunki udziału w postępowaniu/ kwalifikacje
   1. Opiekunami mogą być osoby:
   - pełnoletnie,
   - w stanie zdrowia umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych,
   - zamieszkałe na terenie Gminy Jemielno,
   - dyspozycyjne, posiadające umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
   2. Oferta na sporządzonym formularzu ofertowym zawierać będzie cenę w PLN cyfrowo oraz słownie brutto za 1 godz. usługi (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania).

   3. Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 28.02.2019r.r. do godz. 14.00, w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi opiekuńcze dla klientów GOPS Jemielno” do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie lub na adres ośrodka GOPS Jemielno 30; 56-209 Jemielno albo w formie elektronicznej na adres: gopsjemielno@wp.pl
   O wyniku postępowania osoby ubiegające się o świadczenie powyższych usług zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

   KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zamawiający informuje, że:

   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie (dalej Administrator).
   • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 783 479 791, e-mail ochronadanychosobowych24@gmail.com
   2) Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest / są:
   • przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania i wyłonienie Wykonawcy
   • wypełnienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy
   • prawidłowa realizacja obowiązków i uprawień przez Zamawiającego i Wykonawcę wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie postępowania ofertowego
   • prawidłowe raportowanie do organów uprawnionych

   3) Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu, o którym / celach, o których mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.:

   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy oferentów - osób fizycznych;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy i raportowania do uprawnionych organów
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – prawidłowej realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w tym ochrony przez Wykonawcę przed ewentualnymi roszczeniami.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  Informacja o wynikach zapytania ofertowego.

  2018-12-12

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych w 2019 r.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2019 r. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 10.12.2018r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęła ogółem 1 oferta na realizację zamówienia, złożona przez niżej wymienionego oferenta:

   1. Restauracja ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz

   W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Restauracji ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, 63-900 Rawicz, ul. Szkolna 3

   Uzasadnienie wyboru
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym - kwota za posiłek 7,65 zł.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach zapytania ofertowego.  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.

  2018-11-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2019 r.

 • więcej ...
   Usługa dotyczy przygotowania, dowozu i wydania posiłków uczniom i przedszkolakom objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.
  2) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.
  3) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.
  4) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.  Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  2017-12-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno , przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2018 r.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2018 r. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 24 listopada 2017 r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęły ogółem 2 oferty na realizację zamówienia, złożone przez niżej wymienionych oferentów:

   1. CHATA SMAKU Mateusz Kuligowski, 55-140 Żmigród, ul. Szkolna 4/1
   2. Restauracja ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, 63-900 Rawicz, ul. Szkolna 3

   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Restauracji ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, 63-900 Rawicz, ul.Szkolna 3

   Uzasadnienie wyboru
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj.6,50 zł za jeden posiłek.

 • Dołączona galeria:
  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r.

  2017-11-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2018 r.

 • więcej ...
   Usługa dotyczy przygotowania, dowozu i wydania posiłków uczniom i przedszkolakom objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 1
  2) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 2
  3) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 3
  4) druk oferty  Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  2016-12-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2017 r.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2017 r. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 25 listopada 2016 r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęły ogółem 2 oferty na realizację zamówienia, złożone przez niżej wymienionych oferentów:

   1. FHU ,,New Age" Restauracja ,,Dużo Dobrego", Ścinawa,
   2. Restauracja ,,Extra Blat" Maciej Wróblewski, Rawicz.

   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Restauracji ,,Extra Blat" Maciej Wróblewski, Rawicz

   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 4,70 zł za jeden posiłek.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach zapytania ofertowego
  2) Informacja o wynikach zapytania ofertowego  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2017 r.

  2016-11-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2017 r.

 • więcej ...
   Usługa dotyczy przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie (na podstawie listy osób uprawnionych) z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych oraz z należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków w: Zespole Szkół w Jemielnie, Jemielno 41a oraz Zespole Szkół w Irządzach, Irządze 27.
   Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe str.1
  2) Zapytanie ofertowe str. 2
  3) Zapytanie ofertowe str. 3
  4) OFERTA druk  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego.

  2016-09-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 21 września 2016 r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęło ogółem 6 ofert na realizację zamówienia, złożonych przez niżej wymienionych oferentów:

   1. GIGASERWER Sp. z o.o., Świątniki Górne,
   2. PRIME COMPUTERS Dariusz Leszczyński; Wrocław,
   3. ARTO Tomasz Nadolny; Leszno,
   4. NOVICOM Sp. z o.o. Sp. k.; Warszawa,
   5. DAX Systemy Komputerowe Dariusz Nawrocki; Rawicz,
   6. F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech; Gorlice,

   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   DAX Systemy Komputerowe Dariusz Nawrocki
   63-900 Rawicz, ul. Grunwaldzka 14

   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 4.634,64 zł

 • Dołączone pliki:


  1) Protokół zamówienia publicznego str.1
  2) Protokół zamówienia publicznego str. 2  Zapytanie ofertowe

  2016-09-13

  Zakup oraz dostawa serwera (jednostka centralna) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

 • więcej ...
   ZAPYTANIE OFERTOWE

   W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy

   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie,
   Jemielno 30; 56 – 209 Jemielno
   2. Przedmiot zamówienia: Zakup oraz dostawa serwera (jednostka centralna) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
   Parametry techniczne serwera określa załącznik do niniejszego zapytania.
   3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Dostawa zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy
   2. Odbioru przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół.
   3. Protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty Wykonawcy.
   4. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie w ciągu 48 godzin w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.
   5. Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostaną w umowie z wybranym Wykonawcą.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zakup oraz dostawa serwera (jednostka centralna) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Edyta Waścińska
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 września 2016 r. do godz. 1500.
   Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe
  2) Zapytanie ofertowe - załącznik
  3) OFERTA druk  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-03-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
  „Remontu pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”

 • więcej ...
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego :
   „Remontu pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”

   do dnia 01 marca 2016 r. do godz. 15:00 oferty złożyli następujący oferenci:
   1) Firma Usługowo Handlowa Janusz Ogórkiewicz, 63-900 Rawicz, ul. Skrzetuskiego 4/8
   2) „REMONCIK” Usługi Remontowo-budowlane Łukasz Kolan, 64-130 Rydzyna, Dąbcze, ul. Zagrodowa 10
   3) OL-BUD Aleksander Ciźla USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, 56-100 Wołów,
   ul. Polna 4


   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie :

   „REMONCIK”
   Usługi Remontowo-budowlane
   Łukasz Kolan,
   64-130 Rydzyna,
   Dąbcze, ul. Zagrodowa 10

   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00zł.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie

  2016-02-22

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania remontu 3 pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie.

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 Jemielno
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 45259000-7 Usługi remontów i konserwacji zakładów
   Remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
   3. Termin realizacji zamówienia: MARZEC 2016
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie remontu 3 pomieszczeń biurowych.
   2. Oferent zobowiązuje się do:
   - zakupu i wymiany powierzchni podłogowej w trzech pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni 71,8m2 - panele podłogowe o klasie ścieralności 32/AC4 lub 33/AC5 i grubości co najmniej 7 mm wraz z podkładem
   - odmalowania ścian i sufitów w 3 pomieszczeniach biurowych wraz z zakupem materiałów
   - zakupu i wymiany 2 par drzwi wewnątrzklatkowych
   - zakupu i wymiany 2 par drzwi pokojowych
   - zakupu i zamontowania 4 parapetów okiennych wewnętrznych
   - wystawiania faktury za wykonaną usługę
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Edyta Waścińska
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 01 marca 2016 r. do godz. 15:00.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie
  2) Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie
  3) OFERTA  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-07-24


  Jemielno, dnia 24.07.2014r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
  Centrum Stachowiak
  Joanna Stachowiak
  ul. Storczykowa 9
  63 – 900 Folwark
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%.
  Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 6 287,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.07.2014 roku do godziny 15. 00 oferty złożyli następujący
  Wykonawcy:
  1. „An” Sp. z o. o. z siedzibą przy
  ul. Piłsudskiego 61A/1,
  63 – 400 Ostrów Wielkopolski
  2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
  Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy
  ul. Gustawa Morcinka nr 8,
  67 – 200 Głogów
  3. Centrum Stachowiak Joanna Stachowiak z siedzibą przy
  ul. Storczykowa 9,
  63 – 900 Folwark
  4. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia,
  Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy
  ul. Kochanowskiego 5,
  56 – 400 Oleśnica
  5. Fundację „Optimo Modo” z siedzibą przy
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-07-09


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30;
   56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
   Organizacja i przeprowadzenie „Kurs stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu
   pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
   w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 15 września – 15 października 2014 roku (w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
   4. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Organizacja i przeprowadzenie „Kurs stylizacji paznokci”. Program kursu powinien być
   podzielony na część teoretyczną oraz indywidualną część praktyczną – łącznie ok. 60 godzin.
   Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci
   metodą żelową i hybrydową oraz ogólne informacje dot. produktów i akcesoriów używanych do
   metody przedłużania paznokci, podstawowe informacje dot. budowy paznokcia i ogólne zasady
   dot. obsługi klienta.
   2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego instruktora
   posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia.
   3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Oferent.
   6. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie drukowanej dla każdego uczestnika
   (oraz jeden egzemplarz do akt projektu), które przechodzą na własność uczestników tj. długopis,
   teczka, zeszyt – notes, skrypty dotyczące danego kursu zawierające omawiane zagadnienia
   oznaczone logo projektu
   - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu,
   - wyposażenia każdego uczestnika w lakiery do paznokci tradycyjne 8 kolorów dla każdej osoby,
   lakiery pękające 5 wzorów dla każdej osoby, lakiery żelowe 5 kolorów dla każdej uczestniczki,
   lakiery hybrydowe 5 kolorów dla każdej uczestniczki, pilniki – 9 sztuk (po 3 dla każdej osoby),
   zmywacz do paznokci – 9 sztuk (po 3 dla każdej osoby), ręczniki papierowe, waciki, lampa
   UV + zestaw startowy dla każdej osoby na własność,
   - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia,
   - oznakowania sali wykładowej,
   - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka, woda
   mineralna gazowana i niegazowana,
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu,
   - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
   ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 23 lipca 2014r. do godz. 1500.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-06-26


  Jemielno, dnia 25.06.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Niszczenia dokumentacji niearchiwalnej” w wymiarze 20mb dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  DELEO PPHU
  Tomasz Chlastawa
  Bolesławice 232B
  59 – 700 Bolesławiec

  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 369,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.06.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Oddział Południe z siedzibą przy ul. Katowicka 160F, 41 – 500 Chorzów
  2. Kancelaria Prawna Robert Kozarzewski z siedzibą w Kąty Węgierskie przy ul. Modrzewiowa 2,
  05 – 126 Nieporęt
  3. DELEO PPHU Tomasz Chlastawa z siedzibą w Bolesławice 232B, 59 – 700 Bolesławiec
  4. SUNRAJ Sławomir Sobieraj z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13, 87 – 720 Ciechocinek
  5. ESOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Obornicka 102, 62 – 002 Suchy Las
  6. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
  40 – 940 Katowice

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-06-02

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 90400000-1 Usługi utylizacji śmieci
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
  cenowej na zadanie pod nazwą „Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej” w II klasie tajności zgodnie z normą DIN 66399 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające m. in. z ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. Termin realizacji zamówienia: 01 LIPIEC – 31 LIPIEC 2014 roku
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
  5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Wykonanie zadania „Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej” mieszczącej się w siedzibie
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w wymiarze 20,00 mb (dokumenty papierowe).
  2. Oferent zobowiązuje się do:
  - zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
  - pokrycia dojazdu do siedziby Zamawiającego
  - odbioru dokumentacji i zniszczenia w niszczarni Oferenta lub zniszczenia w siedzibie Zamawiającego
  - zapewnienia pojemników do przewozu dokumentów
  - wydania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego odpowiedniego certyfikatu zniszczenia oraz
  protokołu zniszczenia
  - możliwość obecności Zamawiającego w trakcie procesu niszczenia
  6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację zadania niszczenia dokumentacji niearchiwalnej”.

  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
  Ofertę należy złożyć do dnia: 24 czerwca 2014r. do godz. 1500.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.

  Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-05-28


  Jemielno, dnia 28.05.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Fundacja „Optimo Modo”
  ul. Karola Miarki 48
  58 – 500 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 65% oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 15 000,00zł oraz największe doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 27.05.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Motywator Paweł Adamski z siedzibą przy ul. Podgórze 2, 58 – 500 Jelenia Góra
  2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. z siedzibą przy ul. Książęcej 6/1, 56 – 560 Jelenia Góra
  3. Fundacja „Optimo Modo” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
  Lp. Nazwa Wykonawcy Liczba punktów Razem
  1. Motywator Paweł Adamski
  ul. Podgórze 2,
  58 – 500 Jelenia Góra 55,27 55,27
  2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. ul. Książęca 6/1,
  56 – 560 Jelenia Góra 48,75 48,75
  3. Fundacja „Optimo Modo”
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra 100,00 100,00

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-05-13


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU '' MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH'' DLA 3 UCZESTNIKÓW PROJEKTU '' BĄDŹ AKTYWNY -UWIERZ W SIEBIE ''

 • więcej ...
   GOPS.26.5.2014


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
   Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych
   programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 1 lipiec – 31 sierpień 2014 rok (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
   4. Kryterium oceny ofert:
   1. Cena – 65%
   2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów
   fakturujących”. Program kursu powinien być podzielony na część teoretyczną (ok. 117 godzin
   lekcyjnych) oraz indywidualną część praktyczną (min. 20 godzin zegarowych) zgodnie ze
   standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
   Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu. Program kursu powinien
   zawierać bloki tematyczne wymagane na państwowym egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego.
   2. Szkolenie musi być zakończone egzaminem wewnętrznym (część pisemna + część
   praktyczna). Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym Wykonawca zgłasza
   uczestnika kursu do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej celem przystąpienia do
   egzaminu państwowego, którego zaliczenie będzie uprawniało do kierowania i operowania
   wózkiem widłowym. Koszt tego egzaminu pokrywa Wykonawca i powinien go wliczyć w
   cenę oferty.
   3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego instruktora
   posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia.
   4. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   5. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Oferent.
   6. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich i pokrycia
   kosztów,
   - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
   - zapewnienia kursantom i pokrycia kosztów dojazdu na egzamin państwowy,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie drukowanej i elektronicznej dla
   każdego uczestnika (oraz jeden egzemplarz do akt projektu), które przechodzą na własność
   uczestników tj. płyta CD, długopis, teczka, zeszyt – notes, skrypty dotyczące danego kursu
   zawierające omawiane zagadnienia oznaczone logo projektu,
   - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
   - wyposażenie każdego uczestnika w notebooka z oprogramowaniem magazynowo-fakturującym w
   trakcie trwania zajęć z oprogramowaniem magazynowym,
   - dostęp do internetu oddzielnie dla każdego uczestnika,
   - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
   - oznakowanie sali wykładowej,
   - zapewnienia odpowiedniego placu manewrowego na zajęcia praktyczne, który zapewni właściwy
   przebieg szkolenia oraz zapewnienia bezpłatnego dojazdu uczestników do miejsca docelowego
   (jeżeli będzie to poza terenem Gminy Jemielno),
   - zapewnienia odpowiedniego sprzętu na zajęcia praktyczne (wózki widłowe),
   - aparat cyfrowy do wykonania zdjęć do dokumentów potwierdzających odbycie zajęć
   - zapewnienia cateringu na zajęcia (kawa, herbata, cukier, woda, soki, ciastka) w każdym dniu kursu,
   na każdej przerwie i przed rozpoczęciem kursu
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu oraz dziennika zajęć
   do siedziby Zamawiającego,
   - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
   ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
   tel. 65 544-71-63.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 27 maja 2014r. do godz. 15.00.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   Koordynator projektu
   Władysława Krowicka

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-04-14


  Jemielno, dnia 14.04.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Dariusz Mikołajczak
  Ośrodek Szkolenia Kierowców
  „MIKO”
  ul. Broniewskiego 9
  64 – 100 Leszno
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00 zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.04.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Olejnik z siedzibą w Osłowice 47, 56 – 209 Jemielno
  2. Dariusz Mikołajczak Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIKO” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 64 – 100 Leszno
  3. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  4. AUTO – SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Dawidowicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31,
  56 – 100 Wołów

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-28


  Jemielno, dnia 28-03-2014  GOPS.26.4.2014r

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
  Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
  3. Termin realizacji zamówienia: 12 MAJA – 31 SIERPNIA 2014 roku (maj – zajęcia teoretyczne; część praktyczna - w dni wynikające z indywidualnych ustaleń z kursantem)
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
  5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
  30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 8 osób.
  2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
  instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
  zamówienia.
  3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
  4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia teoretyczne pokrywa Oferent.
  5. Koszt dojazdu instruktora do każdego uczestnika w czasie trwania zajęć praktycznych
  pokrywa Oferent.
  6. Oferent zobowiązuje się do:
  - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
  - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
  - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
  - zapewnienia kursantom dojazdu na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
  Drogowego
  - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika (oraz jeden
  egzemplarz do akt projektu) tj. podręczniki i testy dla kierowców, notatniki, długopisy,
  które przechodzą na własność uczestników,

  - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
  - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
  - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne,
  - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu wykładowcy w czasie zajęć teoretycznych,
  - sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
  egzaminów,
  - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
  - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu
  - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
  ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia
  6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
  tel. 65 544-71-63.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
  Ofertę należy złożyć do dnia: 11 kwietnia 2014r. do godz. 1500.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  Koordynator projektu
  Władysława Krowicka .
  (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

  Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-03-24


  Jemielno, dnia 24.03.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  europartner Sp. z o.o.
  ul. Wschodnia 6
  43 – 600 Jaworzno

  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.03.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Delta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
  2. Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU z siedzibą przy ul. Chodowieckiego 9, 48 – 300 Nysa
  3. europartner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
  4. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
  5. Pracownia Psychologiczna MOCNA STRONA Aleksandra Pazoła z siedzibą przy ul. F. Chopina 45, 64 – 100 Leszno
  6. „MAGDA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Kucia z siedzibą przy ul. Asnyka 7, 76 – 270 Ustka
  7. Fundacja „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  8. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
  9. Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
  10. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z siedzibą przy ul. Rydlówka 5/113, 30 – 363 Kraków
  11. Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól
  12. iNCOME – Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój z siedzibą przy ul. Spokojna 8, 33 – 330 Grybów

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-07


  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
   Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: II połowa KWIETNIA 2014 (od poniedziałku do piątku)
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie grupowych zajęć z psychologiem dla 9 osób; łącznie 15 godzin
   zegarowych
   2. Przez 1 godzinę zajęć z psychologiem należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia zakwaterowania na 2 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym w miejscowości
   turystycznej górskiej lub uzdrowiskowej dla wszystkich uczestników;
   - zapewnienia wyżywienia (1 dzień: obiad 2 daniowy, kolacja grillowa; 2 dzień: śniadanie,
   obiad 2 daniowy, kolacja; 3 dzień: śniadanie, obiad 2 daniowy), śniadania i kolacje w
   formie szwedzkiego stołu dla wszystkich uczestników;
   - zapewnienia dyplomowanego psychologa
   - pokrycia kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu psychologa na zajęcia
   - zapewnienia sali wykładowej w miejscu pobytu
   - w czasie zajęć z psychologiem zapewnienie przerwy kawowej dla wszystkich osób (kawa,
   herbata, ciastka, ciasto, woda, cukier, śmietanka,soki)

   - zapewnienia transportu uczestników z Jemielna do miejsca docelowego i z powrotem oraz
   pokrycia kosztów
   - ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników
   - wydania zaświadczeń uczestnikom warsztatów (projektu) opatrzonych logotypami POKL i
   przekazanie listy wydanych zaświadczeń i kserokopii zaświadczeń zamawiającemu
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia
   - zapewnienia w drugi dzień pobytu wieczoru integracyjnego (m.in. bowling, bilard, nauka
   gry na bębnach afrykańskich)
   - zapewnienie dodatkowych atrakcji np. basen, wycieczka krajoznawcza dla wszystkich
   osób
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 marca 2014r. do godz. 1500.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-02-24


  Jemielno, dnia 24.02.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  PROFECTUS
  Szkolenia – doradztwo
  Renata Mikołajczyk
  os. Kopernika 9/87
  34 – 100 Wadowice

 • więcej ...
   Jemielno, dnia 24.02.2014r.


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

   PROFECTUS
   Szkolenia – doradztwo
   Renata Mikołajczyk
   os. Kopernika 9/87
   34 – 100 Wadowice
   Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

   W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.02.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
   1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich – Grzegorzewska z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 – 100 Leszno
   2. „MOTYWATOR” Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
   58 – 500 Jelenia Góra
   3. DLAKADR.PL Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
   4. CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE Stanisław Podlaski z siedzibą przy ul. B. Prusa 11/4, 67 – 300 Szprotawa
   5. IRIVA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55/79, 01 – 024 Warszawa
   6. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
   7. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
   8. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 26/2, 45 – 087 Opole
   9. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia. Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 5,
   56 – 400 Oleśnica

 • Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-02-07


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
   Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: MARZEC 2014
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla 9 osób x 3 godziny/osoba, łącznie 27 godzin.
   2. Przez 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   3. Na zajęciach uczestnicy z pomocą doradcy winni opracować Indywidualny Plan
   Działania, sporządzić własne CV i LM, dowiedzieć się jak założyć działalność
   gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych i certyfikatów dla każdego
   uczestnika szkolenia
   - zapewnienia cateringu (kawa, herbata, ciastka, woda, cukier)
   - wynajęcia sali szkoleniowej na terenie gminy Jemielno
   - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu i dojazdu doradcy na zajęcia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 lutego 2014r. do godz. 1500.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dołączona galeria:


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-11-07


  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
  www.jemielno.gopsinfo.pl

  Jemielno 30; 56-209 Jemielno
  Tel./Fax.: 065 544 71 63
  e-mail: gopsjemielno@wp.pl


  Jemielno, dnia 06.11.2013r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  FUNDACJA „OPTIMO MODO”
  ul. Jagiellońska 26
  58 – 560 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 05.11.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Jagiellońska 26, 58 – 560 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-10-22


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
   Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 – 37 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 12 LISTOPADA – 12 GRUDNIA 2013
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
   30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 2 osób.
   2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
   instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
   zamówienia.
   3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
   - opłacenia egzaminu państwowego i jego potwierdzenie,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
   - opłacenia i zapewnienia uczestnikom dojazdu na zajęcia,
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych dla każdego uczestnika,
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 05 listopada 2013r. do godz. 1500.
   Jemielno, dnia 22-10-2013r
   KOORDYNATOR PROJEKTU
   WŁADYSŁAWA KROWICKA .
   (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 • Dołączone pliki:


  1) DRUK OFERTY

  Dołączona galeria:


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-07-10


  Jemielnio,dnia 2013-07-08


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

  W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
  1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
  2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
  zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
  Łącznie wpłynęły 1 oferta

  Wybrano ofertę złożoną przez MOTYWATOR PAWEŁ ADAMSKI
  Ul. PODGÓRZE 2 ; 58-500 JELENIA GÓRA

  Uzasadnienie.
  Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

  Dołączone pliki:


  1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-07-10


  Jemielno, dnia 2013-07-08

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie


  W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
  1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
  2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
  zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
  Łącznie wpłynęła 1 oferta

  Wybrano ofertę złożoną przez STUDIO INSPIRACJI
  KATARZYNA BIELEWICZ-JAROCKA; KROMNÓW 55 ; 58-512 STARA KAMIENICA

  Uzasadnienie.

  Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

  Dołączone pliki:


  1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-20

  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA DLA 9 OSÓB

 • więcej ...
   Zapytanie o cenę – Podstawy obsługi komputera
   (szkolenia dla uczestników projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie”)

   I.ZAMAWIAJĄCY:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla grupy 9 osób.
   Zamówienie obejmuje:
   - 90 godzin zegarowych zajęć praktycznych z komputerem;
   - zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia komputera osobistego na 90 godzin zajęć (minimalne wymagania komputera Windows 7, Microsoft Office: Word, Excel, Access, stały dostęp do internetu)
   - zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem na terenie gminy Jemielno
   -zapewnienie materiałów szkoleniowych
   - zapewnienie cateringu dla uczestników projektu,
   - minimalny zakres szkolenia: wprowadzenie do systemu Windows, edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, tworzenie baz danych MS Access, drukowanie, skanowanie, obróbka graficzna plików, obsługa internetu.

   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.
   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   Termin wykonania zamówienia od lipiec – sierpień 2013 r.
   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto, program szkolenia,
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 05 Lipca 2013 r.
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   VI.OCENA OFERT
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%
   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
   Cena- 100% , termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
   VIII. DODATKOWE INFORMACJE
   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel.65 544-71-63 w godzinach 700 do 13 00

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-20


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KASY FISKALNEJ DLA GRUPY 9 OSÓB

 • więcej ...
   Zapytanie o cenę – Podstawy obsługi kasy fiskalnej
   (szkolenia dla uczestników projektu „Bądź aktywny – uwierz w Siebie”)

   I.ZAMAWIAJĄCY:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla grupy 9 osób.
   Zamówienie obejmuje:
   - 50 godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem kasy fiskalnej;
   - zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia kasy fiskalnej,
   - zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem na terenie gminy Jemielno
   - zapewnienie cateringu dla uczestników projektu,
   -zapewnienie kompletu materiałów dydaktycznych oraz szkoleniowych
   - minimalny zakres szkolenia: podstawowe zadania i obowiązki sprzedawcy: odpowiedzialność kasjera, opis i organizacja stanowiska handlowego, fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu, techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych,transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego), przyjmowanie reklamacji, rozliczanie utargu, obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach, podstawowe pojęcia fiskalne, rodzaje płatności na kasie fiskalnej, programowanie podstawowych parametrów kasy, zalogowanie kasjera, sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem, wystawianie paragonów fiskalnych, wpłata i wypłata gotówki, obrót towarami zwrotnymi, raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne, zapas gotówki w kasie, niedobory i nadwyżki w kasie, kasowanie całej transakcji, anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji, zerowanie stanu błędu, zasady wystawiania faktur, wydanie towaru - wydanie zewnętrzne WZ, przyjmowanie dostaw - przyjęcie zewnętrzne PZ, wydanie na użytek firmy - rozchód wewnętrzny RW, przesunięcia magazynowe. zasady inwentaryzacji.
   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.
   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   Termin wykonania zamówienia od wrzesień - październik 2013 r.
   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto, program szkolenia,
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 05 lipca 2013 r.
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   VI.OCENA OFERT
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%
   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
   Cena- 100% , termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
   VIII. DODATKOWE INFORMACJE
   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel.65 544-71-63 w godzinach 700 do 13 00

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-05-10


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

 • więcej ...
   W związku z realizacją projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie pn : ,, Bądź aktywny – uwierz w siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ;
   Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie

   WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

   I.ZAMAWIAJĄCY:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Jemielno 30
   56-209 Jemielno

   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych dla grupy 9 osób.

   Zamówienie obejmuje:
   - zakwaterowanie na 2 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym w miejscowości turystycznej górskiej;
   - wyżywienie (1 dzień: obiad, kolacja grillowa, 2 dzień: śniadanie, obiad, kolacja; 3 dzień: śniadanie, obiad), posiłki w formie szwedzkiego stołu (śniadania, kolacje),
   obiad min. 2 daniowy ;
   - transport uczestników z Jemielna do miejsca odbywania szkolenia i przywóz do Jemielna
   - ubezpieczenie NW dla wszystkich uczestników
   - wykładowcę- 3 dni zajęć z dyplomowanym psychologiem (min. 15 godzin lekcyjnych);
   - materiały dydaktyczne na szkolenie
   - wydanie zaświadczeń uczestnikom warsztatów ( projektu) opatrzonych logotypami POKL i
   przekazanie listy wydanych zaświadczeń i kserokopii zaświadczeń zamawiającemu
   - zapewnienie uczestnikom projektu porad wizażystki oraz fryzjerki;
   - zorganizowanie wycieczki w 2 dniu pobytu;
   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.

   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   Termin wykonania zamówienia : czerwiec 2013 r

   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego
   do dnia 24 maja 2013 r osobiście, kurierem, pocztą lub e-mail
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   VI.OCENA OFERT

   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%

   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych,
   cena – 100 %, termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

   VIII. DODATKOWE INFORMACJE

   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel. 65 544-71-63 w godzinach od 7 00 do 1300

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE - SKAN

  Dołączona galeria:

        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasilki szkolne
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. :65 544-71-63

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji