Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie 2019-07-21
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Program Aktywności Lokalnej

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

  

Przetargi, zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Lipiec 2019    Przetargi, zapytania ofertowe

  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

  2019-03-12

  Jemielno, 04.03.2019r.


  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


  DOT:zaproszenie do składania ofert


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

  Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.  Zatwierdziła:
  Bogusława Olszewska
  p.o. Kierownik GOPS Jemielno  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

  2019-03-12

  Jemielno, 04.03.2019r.


  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


  DOT:

  zaproszenie do składania ofert
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania  Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.  Zatwierdziła:
  Bogusława Olszewska
  p.o. Kierownik GOPS Jemielno  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2019-02-11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

 • więcej ...
   Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego
   I. Zamawiający:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   56 – 209 Jemielno
   II. Rodzaj umowy: umowa – zlecenie
   III. Szacowany okres obowiązywania umowy: 18.02.2019r – 31.12.2019r.
   IV. Opis przedmiotu zamówienia:
   1. Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, w wymiarze do 8 godzin dziennie, do 7 dni w tygodniu z możliwością pracy w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych indywidualnie w zależności od potrzeb, w tym również o różnych porach dnia, przy czym dzienna liczba godzin może ulec zmniejszeniu.
   Planowane jest zatrudnienie 2 osób zwanych dalej opiekunkami do świadczenia przedmiotowych usług w miejscowościach Śleszów oraz Luboszyce Małe
   2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczonych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zakresie czynności związanych z samoobsługą, opieką higieniczną, pielęgnacją, utrzymywaniem kontaktu z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku, w szczególności:

   - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (czynności związane z
   dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc przy przemieszczaniu się, czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w
   łóżku, pomoc przy zmianie pozycji oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej);
   3. Usług podlegają indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej na Karcie pracy opiekunki zawierającej datę, godziny usług, podpis opiekuni i klienta;
   Zamawiający zakłada, że 1 godzina usługi opiekuńczej w miejscu
   zamieszkania to 60 minut, przy czym okres świadczenia usług opiekuńczych liczy się od momentu wejścia do miejsca zamieszkania podopiecznego do momentu wyjścia.
   Za wykonanie zleconych usług Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.


   V. Warunki udziału w postępowaniu/ kwalifikacje
   1. Opiekunami mogą być osoby:
   - pełnoletnie,
   - w stanie zdrowia umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych,
   - zamieszkałe na terenie Gminy Jemielno,
   - dyspozycyjne, posiadające umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
   2. Oferta na sporządzonym formularzu ofertowym zawierać będzie cenę w PLN cyfrowo oraz słownie brutto za 1 godz. usługi (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania).

   3. Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 28.02.2019r.r. do godz. 14.00, w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi opiekuńcze dla klientów GOPS Jemielno” do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie lub na adres ośrodka GOPS Jemielno 30; 56-209 Jemielno albo w formie elektronicznej na adres: gopsjemielno@wp.pl
   O wyniku postępowania osoby ubiegające się o świadczenie powyższych usług zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

   KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zamawiający informuje, że:

   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie (dalej Administrator).
   • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 783 479 791, e-mail ochronadanychosobowych24@gmail.com
   2) Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest / są:
   • przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania i wyłonienie Wykonawcy
   • wypełnienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy
   • prawidłowa realizacja obowiązków i uprawień przez Zamawiającego i Wykonawcę wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie postępowania ofertowego
   • prawidłowe raportowanie do organów uprawnionych

   3) Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu, o którym / celach, o których mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.:

   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy oferentów - osób fizycznych;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy i raportowania do uprawnionych organów
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – prawidłowej realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w tym ochrony przez Wykonawcę przed ewentualnymi roszczeniami.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
     Zobacz także: Przetargi, zapytania ofertowe - archiwum (4-33 z 33)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasilki szkolne
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. :65 544-71-63

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji