Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie 2020-01-25
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Program Aktywności Lokalnej

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

  

Przetargi, zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Styczeń 2020    Aktualności

  NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

  2019-12-16

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze - główny księgowy. Szczegóły w zał....

  Dołączone pliki:


  1) NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY  Przetarg nieograniczony

  2019-12-06

  Ogłoszenie o zamówieniu: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Gminy Jemielno

 • więcej ...
   Szczegóły publikacji dostępne są na stronie Urzędu Gminy Jemielno w zakładce: Zamówienia publiczne 2019
   adres: www.jemielno.biuletyn.net • Jubileusze Małżeńskie

  2019-11-27

  Raz tylko w życiu kochamy
  raz tylko
  szczerze i trwale.

  (Adam Mickiewicz)

  Dnia 22 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Jemielnie odbyła się uroczystość z okazji Złotych Godów oraz Jubileuszy Małżeńskich 32. par z terenu Gminy Jemielno. Świętowano 40, 45, 55, 60 oraz 50 rocznicę ślubu.

 • więcej ...
   We wspólnym świętowaniu w świetlicy, oprócz licznie przybyłych Dostojnych Jubilatów, uczestniczyła Wójt Gminy Jemielno – Anita Sierpowska, Starosta Górowski – Kazimierz Bogucki, Wicestarosta Górowski – Grzegorz Kordiak, Przewodnicząca Rady Gminy Jemielno – Krystyna Grochowina, Dyrektor GPB – Urszula Glądała, Kierownik GOPS – Bogusława Olszewska wraz z pracownikami, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jemielnie – Grzegorz Łagoda, a także przedstawiciele Urzędu Gminy i mieszkańcy Gminy.

   Wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, życzenia, upominki oraz kwiaty.

   W sposób wyjątkowy zostali uhonorowani małżonkowie świętujący Złote Gody, którzy z rąk Pani Wójt otrzymali medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wazony z grawerem upamiętniającym datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

   Program artystyczny przygotowały dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Jemielnie. Spotkanie swoim występem uświetnił młody saksofonista ze Szkoły Podstawowej w Irządzach.

   Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO i kolejnych pięknych rocznic.

   Kierownik GOPS w Jemielnie
   wraz z pracownikami

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  POMOC dla Moniki

  2019-11-15

  Na imię mam Monika. Jestem 39-letnią matką, samotnie wychowującą dwójkę nastoletnich córek (18 i 13 lat). Obecna sytuacja zmusiła mnie do przerwania pracy i poświęcenia większości czasu na ratowanie swojego zdrowia i życia.
  W lutym 2018 r. wykryto u mnie dość rzadko spotykany nowotwór piersi, z którym zmagałam się przez dłuższy okres.

 • więcej ...
   Przeszłam przez cykl chemioterapii indukcyjnej, radioterapii i operację guza piersi, które zaprzestały dalszemu rozwijaniu się nowotworu. Zakończyłam proces leczenia z nadzieją, że to koniec moich zmagań i walk o zdrowie.

   W ciągu okresu wakacyjnego męczący kaszel nie dawał mi spokoju, jak się okazuje nie bez przyczyny. We wrześniu 2019 r. po tomografii klatki piersiowej zdiagnozowano u mnie rozsiane zmiany lite na obydwu płatach płuc. Po dalszej serii badań wykryto u mnie guza tarczycy, małżowiny usznej oraz przerzuty do głowy.

   Mój budżet nie jest w stanie podołać częstym wyjazdom na badania, wizyty lekarskie, chemioterapię, lekom, suplementom oraz specjalnej diecie. Przede mną i moją rodziną jeszcze długa droga i kosztowna walka z nowotworem.

   Chcę żyć tak jak każdy z Was, bo mam dla kogo i wierzę, że przezwyciężę swoją chorobę!
   Dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc i serdecznie za nią dziękuję!

 • Dołączone pliki:


  1) POMOC dla Moniki  NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

  2019-09-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zatrudni osobę na stanowisko pracy Asystent rodziny - stanowisko nie jest urzędnicze.

  Dołączone pliki:


  1) NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
  2) Kwestionariusz osobowy
  3) Klauzula informacyjna - RODO  Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)

  2019-08-07

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) na nowy rok szkolny 2019/2020 można już pobrać z naszej strony internetowej (wniosek załączony poniżej).
  Wnioski będzie można także otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie.
  Termin składania wniosków: od 1 września do 15 września 2019 roku.
  Miejsce składania wniosków: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY
   Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jemielno.

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

   Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego:
   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 z późn. zm.).
   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.
   Wypłata stypendium
   Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach: 1) za okres wrzesień-grudzień, 2) za okres styczeń-czerwiec danego roku szkolnego po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
   Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur, rachunków.
   Faktury, rachunki imienne i inne dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na cele edukacyjne przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
   Stypendia szkolne wypłacane będą w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie lub przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.
   WAŻNE!
   Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

   ZASIŁEK SZKOLNY
   Zasiłek szkolny to świadczenie o charakterze jednorazowym przyznawane z powodu przejściowego zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia, w szczególności: śmierć jednego z rodziców, nagła choroba, kradzież, pożar, zalanie lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
   Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument/y potwierdzający/e zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.
   Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy:
   - zamieszkują na terenie Gminy Jemielno,
   - w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie uprawniające do otrzymania zasiłku.
   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

 • Dołączone pliki:


  1) Wniosek o przyznanie pomocy materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)
  2) zał.2 wniosek na kolejne dziecko  NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

  2019-08-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zatrudni osobę na stanowisko pracy Asystent rodziny - stanowisko nie jest urzędnicze

 • więcej ...
   szczegóły dotyczące ogłoszenia zamieszczone zostały w załączniku

 • Dołączone pliki:


  1) NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
  2) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  3) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (8-84 z 84)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasilki szkolne
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. :65 544-71-63

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji