Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie 2019-11-15
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Program Aktywności Lokalnej

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

  

Przetargi, zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Listopad 2019    Aktualności

  NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

  2019-09-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zatrudni osobę na stanowisko pracy Asystent rodziny - stanowisko nie jest urzędnicze.

  Dołączone pliki:


  1) NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
  2) Kwestionariusz osobowy
  3) Klauzula informacyjna - RODO  Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)

  2019-08-07

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) na nowy rok szkolny 2019/2020 można już pobrać z naszej strony internetowej (wniosek załączony poniżej).
  Wnioski będzie można także otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie.
  Termin składania wniosków: od 1 września do 15 września 2019 roku.
  Miejsce składania wniosków: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY
   Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jemielno.

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

   Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego:
   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 z późn. zm.).
   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.
   Wypłata stypendium
   Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach: 1) za okres wrzesień-grudzień, 2) za okres styczeń-czerwiec danego roku szkolnego po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
   Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur, rachunków.
   Faktury, rachunki imienne i inne dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na cele edukacyjne przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
   Stypendia szkolne wypłacane będą w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie lub przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.
   WAŻNE!
   Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.

   ZASIŁEK SZKOLNY
   Zasiłek szkolny to świadczenie o charakterze jednorazowym przyznawane z powodu przejściowego zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną ucznia, w szczególności: śmierć jednego z rodziców, nagła choroba, kradzież, pożar, zalanie lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
   Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument/y potwierdzający/e zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.
   Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy:
   - zamieszkują na terenie Gminy Jemielno,
   - w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie uprawniające do otrzymania zasiłku.
   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

 • Dołączone pliki:


  1) Wniosek o przyznanie pomocy materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny)
  2) zał.2 wniosek na kolejne dziecko  NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

  2019-08-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zatrudni osobę na stanowisko pracy Asystent rodziny - stanowisko nie jest urzędnicze

 • więcej ...
   szczegóły dotyczące ogłoszenia zamieszczone zostały w załączniku

 • Dołączone pliki:


  1) NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
  2) KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  3) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

  2019-06-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY

  Dołączone pliki:


  1) NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
  2) NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (5-80 z 80)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasilki szkolne
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. :65 544-71-63

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji