Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie 2019-10-23
 
 
        Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Program Aktywności Lokalnej

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

  

Przetargi, zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

EPUAP

  

Kontakt
 
Październik 2019    Aktualności - archiwum
     Powrót do bieżących publikacji (1-4 z 80)

  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

  2019-03-12

  Jemielno, 04.03.2019r.


  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


  DOT:

  zaproszenie do składania ofert
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania  Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.  Zatwierdziła:
  Bogusława Olszewska
  p.o. Kierownik GOPS Jemielno  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2019-02-11

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

 • więcej ...
   Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego
   I. Zamawiający:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   56 – 209 Jemielno
   II. Rodzaj umowy: umowa – zlecenie
   III. Szacowany okres obowiązywania umowy: 18.02.2019r – 31.12.2019r.
   IV. Opis przedmiotu zamówienia:
   1. Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, w wymiarze do 8 godzin dziennie, do 7 dni w tygodniu z możliwością pracy w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych indywidualnie w zależności od potrzeb, w tym również o różnych porach dnia, przy czym dzienna liczba godzin może ulec zmniejszeniu.
   Planowane jest zatrudnienie 2 osób zwanych dalej opiekunkami do świadczenia przedmiotowych usług w miejscowościach Śleszów oraz Luboszyce Małe
   2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczonych osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zakresie czynności związanych z samoobsługą, opieką higieniczną, pielęgnacją, utrzymywaniem kontaktu z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku, w szczególności:

   - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (czynności związane z
   dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc przy przemieszczaniu się, czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w
   łóżku, pomoc przy zmianie pozycji oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej);
   3. Usług podlegają indywidualnemu dokumentowaniu w formie papierowej na Karcie pracy opiekunki zawierającej datę, godziny usług, podpis opiekuni i klienta;
   Zamawiający zakłada, że 1 godzina usługi opiekuńczej w miejscu
   zamieszkania to 60 minut, przy czym okres świadczenia usług opiekuńczych liczy się od momentu wejścia do miejsca zamieszkania podopiecznego do momentu wyjścia.
   Za wykonanie zleconych usług Zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.


   V. Warunki udziału w postępowaniu/ kwalifikacje
   1. Opiekunami mogą być osoby:
   - pełnoletnie,
   - w stanie zdrowia umożliwiającym świadczenie usług opiekuńczych,
   - zamieszkałe na terenie Gminy Jemielno,
   - dyspozycyjne, posiadające umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
   2. Oferta na sporządzonym formularzu ofertowym zawierać będzie cenę w PLN cyfrowo oraz słownie brutto za 1 godz. usługi (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania).

   3. Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 28.02.2019r.r. do godz. 14.00, w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Usługi opiekuńcze dla klientów GOPS Jemielno” do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie lub na adres ośrodka GOPS Jemielno 30; 56-209 Jemielno albo w formie elektronicznej na adres: gopsjemielno@wp.pl
   O wyniku postępowania osoby ubiegające się o świadczenie powyższych usług zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

   KLAUZULA INFORMACYJNA
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Zamawiający informuje, że:

   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie (dalej Administrator).
   • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 783 479 791, e-mail ochronadanychosobowych24@gmail.com
   2) Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest / są:
   • przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania i wyłonienie Wykonawcy
   • wypełnienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy
   • prawidłowa realizacja obowiązków i uprawień przez Zamawiającego i Wykonawcę wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie postępowania ofertowego
   • prawidłowe raportowanie do organów uprawnionych

   3) Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu, o którym / celach, o których mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.:

   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy oferentów - osób fizycznych;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy i raportowania do uprawnionych organów
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – prawidłowej realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w tym ochrony przez Wykonawcę przed ewentualnymi roszczeniami.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  Pomoc dla Pogorzelców ze Śleszowa

  2019-02-11

  Link do zbiórki:

  https://pomagam.pl/rodzinasatora


  Link do strony stowarzyszenia:

  https://www.facebook.com/pomagajmyrazemrazniej/  Jubileusz Pani Marii

  2019-02-11

  "Urodzić się, znaczy tyle, co dostać cały świat w prezencie”
  /Jostein Gaarder/

 • więcej ...
   8 stycznia br. swoje 90. urodziny obchodziła Pani Maria Guścin z Ciechanowa. Aby uczcić tę wyjątkową rocznicę i osobiście przekazać życzenia, wizytę w domu Jubilatki złożyła Wójt Gminy Jemielno Anita Sierpowska wraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusławą Olszewską.
   Pani Maria jest mieszkanką Gminy Jemielno od 1946 r., do Ciechanowa przybyła z Wileńszczyzny. Doczekała się dzieci, wnuków oraz pięciorga prawnuków.
   Życzymy Pani Marii dużo zdrowia, pogody ducha i kolejnych pięknych rocznic.

 • Dołączona galeria:
  Informacja o wynikach zapytania ofertowego.

  2018-12-12

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych w 2019 r.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2019 r. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 10.12.2018r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęła ogółem 1 oferta na realizację zamówienia, złożona przez niżej wymienionego oferenta:

   1. Restauracja ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz

   W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Restauracji ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, 63-900 Rawicz, ul. Szkolna 3

   Uzasadnienie wyboru
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym - kwota za posiłek 7,65 zł.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach zapytania ofertowego.  Pomoc dla Pogorzelców ze Śleszowa

  2018-09-03

  U W A G A

  27 sierpnia 2018 r. około godziny 4:30 w Śleszowie spalił się budynek mieszkalny
  5 osobowej rodziny. Dom nie nadaje się do zamieszkania, jest doszczętnie zniszczony.

  Osoby chcące pomóc poszkodowanej rodzinie mogą zgłaszać się do
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, Jemielno 30, tel. 65 544 71 63 .

  Wpłat gotówkowych można dokonywać na rachunek bankowy.
  Nazwa rachunku:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie – Rachunek Pomocniczy
  Nr: 91 8669 0001 2012 0124 3378 0004
  dopisek: Pomoc dla Pogorzelców ze Śleszowa


  Dziękujemy wszystkim za szczodrość i zaangażowanie  INFORMACJA

  2018-01-23

  INFORMACJA
  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JEMIELNIE
  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

  ZAPRASZAJĄ

  WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY NA BEPŁATNE SPOTKANIA
  INDYWIDUALNE ORAZ GRUPOWE
  Z TERAPEUTĄ DS. UZALEŻNIEŃ

  PUNKTY WSPARCIA - TERMINY PRZYJĘĆ
  1. Lokalna Baza Turystyczna w Jemielnie" Pod Lipami"
  5,19 KWIETNIA 2018r od 15.30 do 17.00
  17, 30 MAJA 2018r od 15.30 do 17.00

  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnie
  Filia Biblioteczna w Luboszycach

  10,24 KWIETNIA 2018 r od 15.30 do 17.00
  8, 22 MAJA 2018r od 15.30 do 17.00

  Więcej informacji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, Jemielno 30, Tel. 65 544 71 63

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA  Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  2017-12-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno , przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2018 r.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2018 r. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 24 listopada 2017 r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęły ogółem 2 oferty na realizację zamówienia, złożone przez niżej wymienionych oferentów:

   1. CHATA SMAKU Mateusz Kuligowski, 55-140 Żmigród, ul. Szkolna 4/1
   2. Restauracja ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, 63-900 Rawicz, ul. Szkolna 3

   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Restauracji ,,Extra Blat\" Maciej Wróblewski, 63-900 Rawicz, ul.Szkolna 3

   Uzasadnienie wyboru
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj.6,50 zł za jeden posiłek.

 • Dołączona galeria:
  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r.

  2017-11-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2018 r.

 • więcej ...
   Usługa dotyczy przygotowania, dowozu i wydania posiłków uczniom i przedszkolakom objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 1
  2) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 2
  3) Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 3
  4) druk oferty  Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego

  2017-09-26

  W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie została wybrana Pani Agata First.

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego  Informacja z otwarcia ofert naboru na stanowisko głównego księgowego

  2017-09-26

  W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Agatę First.
  Oferta spełniała wymagania formalne.

  Dołączone pliki:


  1) Informacja z otwarcia ofert naboru na stanowisko głównego księgowego  KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE

  2017-09-01

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

 • więcej ...
   Szczegóły naboru znajdują się w załączniku.

 • Dołączone pliki:


  1) KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE  Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  2016-12-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2017 r.

 • więcej ...
   W wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2017 r. zgodnie z zaleceniami Zamawiającego do dnia 25 listopada 2016 r. do godziny 15:00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wpłynęły ogółem 2 oferty na realizację zamówienia, złożone przez niżej wymienionych oferentów:

   1. FHU ,,New Age" Restauracja ,,Dużo Dobrego", Ścinawa,
   2. Restauracja ,,Extra Blat" Maciej Wróblewski, Rawicz.

   W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

   Restauracji ,,Extra Blat" Maciej Wróblewski, Rawicz

   Uzasadnienie wyboru:
   Oferta złożona przez powyższego oferenta była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 4,70 zł za jeden posiłek.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach zapytania ofertowego
  2) Informacja o wynikach zapytania ofertowego  Pomoc żywnościowa

  2016-11-21

  Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można obejrzeć film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  strona www.mpips.gov.pl  Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2017 r.

  2016-11-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2017 r.

 • więcej ...
   Usługa dotyczy przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie (na podstawie listy osób uprawnionych) z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych oraz z należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków w: Zespole Szkół w Jemielnie, Jemielno 41a oraz Zespole Szkół w Irządzach, Irządze 27.
   Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach poniżej.

 • Dołączone pliki:


  1) Zapytanie ofertowe str.1
  2) Zapytanie ofertowe str. 2
  3) Zapytanie ofertowe str. 3
  4) OFERTA druk  Szukasz ciekawej pracy?

  2016-09-13

  Szukasz ciekawej pracy? Przeczesałeś już cały internet i wciąż nie wpadłeś na coś naprawdę ciekawego?

  Sprawdź neuvoo.pl - miejsce w sieci, w którym zbierane są wszystkie, co do jednej, oferty pracy dostępne w Internecie. Znalezienie pracy marzeń do łatwych zadań nie należy, ale na pewno łatwiej jest się za to zabrać, mając przed sobą gigantyczny katalog pełen możliwości.

  Neuvoo.pl to kanadyjski startup, który otworzył polską wersję swojego agregatora ofert pracy pod koniec ubiegłego roku. Pomysł jest prosty: specjalnie napisany program przeszukuje sieć pod kątem ogłoszeń na temat wolnych miejsc pracy, a później wyświetla je na stronie http://neuvoo.pl
  A więc Neuvoo to google w kategorii ofert pracy - i to tu znajdziesz w jednym miejscu wszystkie ogłoszenia i oferty, jakie aktualnie dostępne w Polsce.

 • więcej ...
   Jeśli marzysz o pracy za granicą, neuvoo.pl działa też w innych państwach:

   Arabia Saudyjska http://sa.neuvoo.com/ar
   Argentyna http://neuvoo.com.ar/es
   Australia http://au.neuvoo.com/en
   Austria http://neuvoo.at/de
   Bahrajn http://bh.neuvoo.com/ar
   Belgia http://neuvoo.be/nl
   Brazylia http://neuvoo.com.br/pt
   Chile http://neuvoo.cl/es
   Chiny http://cn.neuvoo.com/
   Czechy http://neuvoo.cz/cs
   Dania http://dk.neuvoo.com/da
   Egipt http://neuvoo.com.eg/ar
   Ekwador http://neuvoo.com.ec/es
   Filipiny http://neuvoo.com.ph/ph
   Finlandia http://fi.neuvoo.com/fi
   Francja http://neuvoo.fr/fr
   Grecja http://neuvoo.gr/el
   Hiszpania http://neuvoo.es/es
   Holandia http://neuvoo.nl/nl
   Hongkong http://neuvoo.hk/zh
   Indie http://neuvoo.co.in/en
   Indonezja http://id.neuvoo.com/id
   Irlandia http://ie.neuvoo.com/en
   Izrael http://il.neuvoo.com/
   Japonia http://neuvoo.jp/ja
   Kanada http://neuvoo.ca/en
   Katar http://neuvoo.qa/ar
   Kazachstan http://neuvoo.kz/ru
   Kolumbia http://neuvoo.com.co/es
   Korea Południowa http://kr.neuvoo.com/ko
   Kostaryka http://neuvoo.co.cr/es
   Kuwejt http://kw.neuvoo.com/ar
   Luksemburg http://neuvoo.lu/fr
   Malezja http://my.neuvoo.com/ms
   Maroko http://neuvoo.co.ma/ar
   Meksyk http://neuvoo.com.mx/es
   Niemcy http://neuvoo.de/de
   Nigeria http://neuvoo.com.ng/en
   Norwegia http://no.neuvoo.com/no
   Nowa Zelandia http://neuvoo.co.nz/en
   Oman http://om.neuvoo.com/ar
   Panama http://neuvoo.com.pa/es
   Peru http://neuvoo.com.pe/es
   Portoryko http://pr.neuvoo.com/es
   Portugalia http://neuvoo.pt/pt
   Rosja http://neuvoo.ro/ro
   RPA http://neuvoo.co.za/en
   Rumunia http://neuvoo.ru/ru
   Singapur http://sg.neuvoo.com/en
   Stany Zjednoczone http://neuvoo.com/en
   Szwajcaria http://neuvoo.ch/de
   Szwecja http://se.neuvoo.com/sv
   Tajlandia http://th.neuvoo.com/
   Tajwan http://neuvoo.com.tw/zh
   Turcja http://tr.neuvoo.com/tr
   Ukraina http://neuvoo.com.ua/uk
   Urugwaj http://uy.neuvoo.com/es
   Wenezuela http://neuvoo.com.ve/es
   Węgry http://neuvoo.hu/hu
   Wielka Brytania http://neuvoo.co.uk/en
   Wietnam http://neuvoo.com.vn/vi
   Włochy http://neuvoo.it/it
   Zjednoczone Emiraty Arabskie http://neuvoo.ae/en • Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko asystent rodziny

  2016-07-04

  Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny została zatrudniona Pani Paulina Domżał.

 • więcej ...
   Szczegóły znajdują się w załączniku.

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko asystent rodziny  Konkurs na stanowisko - asystent rodziny

  2016-06-20

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na stanowisko – asystent rodziny.

 • więcej ...
   Szczegóły konkursu znajdują się załączniku poniżej.

 • Dołączone pliki:


  1) Konkurs na stanowisko - asystent rodziny  Program Rodzina 500 plus

  2016-02-29

  logo


  Uprzejmie zawiadamiamy, że realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w Gminie Jemielno odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

 • więcej ...
   W załącznikach znajdą Państwo informacje opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   Szczegółowe informacje wraz z drukami wniosków udostępnimy dnia 1 kwietnia 2016 r. czyli w dniu wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

 • Dołączone pliki:


  1) krótki informator Program Rodzina 500 plus
  2) duży informator Program Rodzina 500 plus  Letnia Akademia Pod Lipami

  2015-07-03

  Serdecznie zapraszamy na trzecią już edycję wakacyjnych warsztatów kreatywnego rozwoju dla dzieci z Gminy Jemielno w wieku od 7 do 12 lat

 • więcej ...
   Ruszyły zapisy do Letniej Akademii Pod Lipami. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona - zapisz się już dziś.

 • Dołączone pliki:


  1) Letnia Akademia Pod Lipami  II Rajd Rowerowy

  2015-07-03

  20 czerwca 2015 r. miłośnicy wycieczek rowerowych i zwolennicy świeżego powietrza wzięli udział w II RAJDZIE ROWEROWYM "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ".

 • więcej ...
   Startowaliśmy z Lokalnej Bazy Turystycznej w Jemielnie "POD LIPAMI". Pogoda straszyła ciemnymi chmurami i ziąbem ale prawdziwi twardziele mali i duzi pojawili się z uśmiechem na twarzy ale o godz. 10:00 zaświeciło słońce! Ruszyliśmy pod górkę przez Jemielno do Śleszowa i w las. Zapachy leśne i koncerty ptasie oszałamiały a bezdomne ślimaki wymuszały slalomy. Około 1 km za leśnym parkingiem jest skrzyżowanie, szeroka szutrowa droga w prawo zawiodła nas do Przemyślan - tam do lat 50-tych XX w, była wioska, teraz wspomnieniem po niej jest tylko maleńka kapliczka leśna z kilkoma zniczami. Dalsza trasa wiodła przez leśne dukty, bardzo przyjemne, trochę kałuż, kocich łbów a gdzieniegdzie dołków i hopków. Dojrzewające czarne jagody kusiły łakomczuchów. Następnym przystankiem był tzw. ruski mostek, leśne miejsce spotkań myśliwych, idealne na piknik, ale my jechaliśmy dalej - do Daszowa, gdzie na mecie rajdu, czekali na nas gościnni mieszkańcy i poczęstunek przy muzyce! Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety promujące kampanię profilaktyczno - edukacyjną "Zachowaj Trzeźwy Umysł" a także materiały promujące naszą Krainę Łęgów Odrzańskich. Najmłodsi rajdowcy wylosowali nagrody dla rowerzystów.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (26 fot.)
  II Rajd Rowerowy

  2015-05-29

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jemielnie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w II Rajdzie Rowerowym "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

 • więcej ...
   W sobotę 20 czerwca 2015 r. odbędzie się II Rajd Rowerowy ZTU w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno - profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015. Tegoroczna trasa rajdu to ok. 12 km. Startujemy w Jemielnie, jedziemy do Śleszowa i dalej pięknym szlakiem leśnym do Daszowa, gdzie na uczestników rajdu czekać będzie poczęstunek a potem losowanie nagród oraz gry i konkursy a także inne atrakcje przygotowane przez Sołectwo.
   Startujemy o godzinie 10:00 spod Lokalnej Bazy Turystycznej "Pod Lipami" w Jemielnie.

 • Dołączone pliki:


  1) regulamin
  2) plakat  Informacja z otwarcia ofert naboru na stanowisko głównego księgowego

  2015-03-25

  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne znajduje się w załączniku

  Dołączone pliki:


  1) Informacja z otwarcia ofert naboru na stanowisko głównego księgowego  Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego

  2015-03-25

  Szczegóły informacji o wynikach naboru znajdują się w załączniku.

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego  KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE

  2015-03-04

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy

 • więcej ...
   Szczegóły naboru na stanowisko znajdują się w załączniku.

 • Dołączone pliki:


  1) KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE  KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''

  2014-12-15


  Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w latach 2009 – 2014

 • więcej ...
   Dnia 10 grudnia 2014r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy pod nazwą ”Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w latach 2009 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
   Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
   W ramach projektu wsparciem zostało objętych łącznie 59 osób (48 kobiet i 11 mężczyzn w tym 4 osoby niepełnosprawne) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
   Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
   Głównym celem projektu było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe. Działaniami podjętymi w projekcie były: wyjazdowe warsztaty readaptacyjne, w czasie których uczestnicy mieli zajęcia z psychologiem; szkolenia zawodowe, dzięki któremu wszyscy uczestnicy nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje; warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym.
   Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące rezultaty: uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów zawodowych, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
   Podczas konferencji podsumowano również realizację projektu w roku 2014.
   W projekcie wzięło udział 9 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo w wieku od 18 do 39 lat. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w „Warsztatach technik aktywnego poszukiwania pracy”, które prowadził doradca zawodowy. 8 osób uczestniczyło w „Kursie prawa jazdy kat. „B”. Trzech mężczyzn wzięło udział w kursie zawodowym z
   „Obsługi wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”. Kobiety uczestniczące w projekcie uczyły się
   „Stylizacji paznokci”. Każdy uczestnik mógł również wziąć udział w „Indywidualnej konsultacji prawnej”.
   Wszystkie osoby pozytywnie zakończyły udział w projekcie. Założone cele zostały osiągnięte.

 • Dołączone pliki:


  1) KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY '' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ''

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (14 fot.)


  Indywidualne konsultacje prawne”

  2014-11-27


  W dniach 24. 11. 2014 r. – 25.11. 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jemielnie odbyły się „Indywidualne konsultacje prawne” organizowane w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W konsultacjach wzięło udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku od 18 do 39 lat.
  Każda osoba miała możliwość przedstawienia swojego problemu oraz uzyskania obszernej porady prawnej. Łącznie uczestnicy mięli do dyspozycji 10 godzin zegarowych konsultacji.
  Każda osoba na zakończenie otrzymała certyfikat poświadczający udział w konsultacjach.

  Dołączona galeria:


  " KURS STYLIZACJI PAZNOKCI "

  2014-10-01


  W dniach 17. 09 .2014 r. – 26 .09 .2014 r. w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się „Kurs stylizacji paznokci” organizowany w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  W kursie wzięły udział 3 bezrobotne kobiety w wieku od 27 do 37 lat.
  Uczestniczki początkowo zdobyły podstawową wiedzę na temat budowy paznokcia, sposobu przygotowania dłoni do zabiegów, produktów i akcesoriów używanych do pielęgnacji paznokci oraz ogólnych zasad dotyczących obsługi klienta. Następnie podczas zajęć praktycznych nabyły umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci metodą żelową i hybrydową. Miały też możliwość zakładania i zdobienia tipsów. Każda osoba po zakończeniu kursu otrzymała na własność zestaw startowy składający się z lakierów, pilników, zmywaczy do paznokci wraz z lampą UV.
  W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje.
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszerzenie zakresu miejsc, w których mogą poszukiwać zatrudnienia.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (13 fot.)


  KURS PRAWA JAZDY KAT. „B”

  2014-09-30


  W dniach 12 .05. 2014 r. – 31. 08. 2014 r. odbył się kurs prawa jazdy kat. „B”.
  Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W kursie wzięło udział 8 bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
  Początkowo beneficjenci uczestniczyli w 30 godzinach lekcyjnych zajęć teoretycznych mających na celu zaznajomienie się kursantów z obsługą pojazdu. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Następnie każda osoba odbyła 30 godzin zegarowych praktycznej obsługi i użytkowania samochodu.
  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły uczestnikom na przystąpienie do egzaminu państwowego, a zdobycie prawa jazdy umożliwi im poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)


  „ Letnia Akademia Pod Lipami ”

  2014-08-25

  Dnia 28-07-2014 r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie rozpoczęła się dwutygodniowa
  „Letnia Akademia Pod Lipami” organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie.
  Uczestnikami była 14 osobowa grupa dzieci z okolicznych wsi Gminy Jemielno w wieku od 7 do 10 lat. Rozpoczęciem Akademii była integracja uczestników, poprzez poznanie wizualne, a także werbalne. Odpowiedzialnymi osobami za owe zajęcia były Katarzyna Chachuła – stażysta, Anna Giecewicz – stażysta, Anna Kulesza – aspirant pracy socjalnej, Władysława Krowicka – starszy pracownik socjalny, Izabella Dąbrowska – asystent rodziny oraz Krzysztof Stupak – psycholog.
  Dzieci w następujących dniach uczestniczyły w zajęciach takich jak:
  przedstawienie siebie i swojej rodziny,
  malowanie,
  rysowanie czy też zajęcia, w których mogły sprawdzić swoje umiejętności kulinarne.
  Dzień sportu był dniem zaprezentowania swoich możliwości fizycznych oraz rywalizacji między uczestnikami. Dużą radość sprawiła uczestnikom wycieczka rowerowa do stadniny koni w Gryżycach.
  Każdy bawił się świetnie. Niektóre dzieci po raz pierwszy miały styczność z tymi zwierzętami.
  W międzyczasie odbyły się zajęcia taneczne z tancerką ze studia tanecznego „BALANS” z Wińska, dzięki którym dzieci nauczyły się kilku prostych, modnych układów tanecznych do znanych piosenek.
  Niespodzianką również był wyjazd na film pt.”Tarzan - Król dżungli” do kina Helios w Lubinie. Po wrażeniach przeżytych na filmie o królu dżungli, nadszedł czas na zajęcie miejsc i kreatywne, samodzielne wykonanie własnej koszulki. Zajęcia psychologiczne dotyczące komunikacji w rodzinie z pomocą Pana Krzysztofa Stupaka zakończyły się wykonaniem przez każdego uczestnika własnej ramki do otrzymanego zdjęcia. W ostatnim dniu warsztatów nastąpiło rozdanie dyplomów oraz płyt ze zdjęciami dla wszystkich dzieci uczestniczących w Akademii.
  Datą kończącą to przedsięwzięcie był 08-08-2014 r.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (30 fot.)
  KURS „MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH”

  2014-08-06


  W dniach 14. 07. 2014 r. – 01 .08. 2014 r . w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się kurs
  „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”.
  Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. W kursie wzięło udział 2 bezrobotnych mężczyzn i 1 nieaktywny zawodowo mężczyzna w wieku od 18 do 39 lat.
  Uczestnicy w pierwszych dwóch tygodniach zajęć uczyli się praktycznej obsługi wózka widłowego oraz teoretycznych podstaw jego użytkowania. Każda osoba miała możliwość samodzielnej jazdy wózkiem po placu manewrowym. W trzecim tygodniu uczestnicy zapoznawali się z komputerowym programem fakturującym.
  Każdy posiadał swój komputer i pod przewodnictwem wykładowcy tworzył spis towarów, uaktualniał go oraz wystawiał faktury.
  W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszukiwanie pracy w nowych miejscach.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-07-24


  Jemielno, dnia 24.07.2014r.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
  Centrum Stachowiak
  Joanna Stachowiak
  ul. Storczykowa 9
  63 – 900 Folwark
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%.
  Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 6 287,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.07.2014 roku do godziny 15. 00 oferty złożyli następujący
  Wykonawcy:
  1. „An” Sp. z o. o. z siedzibą przy
  ul. Piłsudskiego 61A/1,
  63 – 400 Ostrów Wielkopolski
  2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
  Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy
  ul. Gustawa Morcinka nr 8,
  67 – 200 Głogów
  3. Centrum Stachowiak Joanna Stachowiak z siedzibą przy
  ul. Storczykowa 9,
  63 – 900 Folwark
  4. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia,
  Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy
  ul. Kochanowskiego 5,
  56 – 400 Oleśnica
  5. Fundację „Optimo Modo” z siedzibą przy
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-07-09


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30;
   56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
   Organizacja i przeprowadzenie „Kurs stylizacji paznokci” dla 3 uczestników projektu
   pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
   w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 15 września – 15 października 2014 roku (w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
   4. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Organizacja i przeprowadzenie „Kurs stylizacji paznokci”. Program kursu powinien być
   podzielony na część teoretyczną oraz indywidualną część praktyczną – łącznie ok. 60 godzin.
   Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci
   metodą żelową i hybrydową oraz ogólne informacje dot. produktów i akcesoriów używanych do
   metody przedłużania paznokci, podstawowe informacje dot. budowy paznokcia i ogólne zasady
   dot. obsługi klienta.
   2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego instruktora
   posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia.
   3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Oferent.
   6. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie drukowanej dla każdego uczestnika
   (oraz jeden egzemplarz do akt projektu), które przechodzą na własność uczestników tj. długopis,
   teczka, zeszyt – notes, skrypty dotyczące danego kursu zawierające omawiane zagadnienia
   oznaczone logo projektu
   - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu,
   - wyposażenia każdego uczestnika w lakiery do paznokci tradycyjne 8 kolorów dla każdej osoby,
   lakiery pękające 5 wzorów dla każdej osoby, lakiery żelowe 5 kolorów dla każdej uczestniczki,
   lakiery hybrydowe 5 kolorów dla każdej uczestniczki, pilniki – 9 sztuk (po 3 dla każdej osoby),
   zmywacz do paznokci – 9 sztuk (po 3 dla każdej osoby), ręczniki papierowe, waciki, lampa
   UV + zestaw startowy dla każdej osoby na własność,
   - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia,
   - oznakowania sali wykładowej,
   - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka, woda
   mineralna gazowana i niegazowana,
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu,
   - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
   ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu stylizacji paznokci”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 23 lipca 2014r. do godz. 1500.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  '' LETNIA AKADEMIA POD LIPAMI ''

  2014-07-09

  W dniach od 28 Lipca 2014r do 08 Sierpnia 2014r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie przy współudziale Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie w ramach kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. organizuje zajęcia w ramach warsztatów kreatywnego rozwoju dzieci w wieku od 7 do 10 lat .
  Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie Schroniska „Pod Lipami” w Jemielnie, a także poza Gminą Jemielno.

  Zapisy:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Jemielno do dnia 22-07-2014r do godz.15.00
  tel. 65 544-71-63

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

  Dołączone pliki:


  1) '' LETNIA AKADEMIA POD LIPAMI ''

  Dołączona galeria:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-06-26


  Jemielno, dnia 25.06.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Niszczenia dokumentacji niearchiwalnej” w wymiarze 20mb dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  DELEO PPHU
  Tomasz Chlastawa
  Bolesławice 232B
  59 – 700 Bolesławiec

  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 369,00zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.06.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Oddział Południe z siedzibą przy ul. Katowicka 160F, 41 – 500 Chorzów
  2. Kancelaria Prawna Robert Kozarzewski z siedzibą w Kąty Węgierskie przy ul. Modrzewiowa 2,
  05 – 126 Nieporęt
  3. DELEO PPHU Tomasz Chlastawa z siedzibą w Bolesławice 232B, 59 – 700 Bolesławiec
  4. SUNRAJ Sławomir Sobieraj z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13, 87 – 720 Ciechocinek
  5. ESOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Obornicka 102, 62 – 002 Suchy Las
  6. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
  40 – 940 Katowice

  Dołączona galeria:


  I Rajd Rowerowy „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Jemielno 2014

  2014-06-17

  W sobotę, 14 czerwca 2014 r., na terenie gminy Jemielno odbył się I Rajd Rowerowy „Zachowaj Trzeźwy Umysł” propagujący aktywną formę wypoczynku oraz zdrowy tryb życia. Organizatorem rajdu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jemielnie a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Górze i wolontariuszy.

 • więcej ...
   Gmina Jemielno kolejny już rok bierze udział w realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” autorstwa Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. To właśnie w ramach tej kampanii zaproponowano wszystkim miłośnikom wycieczek rowerowych oraz zwolennikom świeżego powietrza uczestnictwo w rajdzie po przepięknej Krainie Łęgów Odrzańskich. Trasa rajdu przebiegała na dystansie 20 km od Schroniska „Pod Lipami” w Jemielnie poprzez Borki, Smolne, ścieżkę przyrodniczą „Bieliszowska kropla”, Bieliszów do Jemielna, gdzie na mecie w schronisku czekały na uczestników prezenty: opaski silikonowe na rękę, zawieszki odblaskowe i materiały edukacyjno - profilaktyczne oraz poczęstunek a następnie gry i konkursy sprawnościowe przeplatane losowaniem nagród dla rowerzystów. Pogoda również zaoferowała pełną gamę letnich atrakcji, słońce na przemian z deszczem.
   Ogółem w imprezie wzięło udział ponad 50 osób z terenu całej gminy Jemielno.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (14 fot.)
  I RAJD ROWEROWY

  2014-06-05

  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JEMIELNIE

  SERDECZNIE ZAPRASZA NA
  I RAJD ROWEROWY " ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ "  14 CZERWCA 2014r. (SOBOTA)

  Trasa rajdu:
  Jemielno – Borki – Smolne – ścieżka przyrodnicza „Bieliszowska kropla” – Jemielno

  WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW WYCIECZEK ROWEROWYCH
  ORAZ ZWOLENNIKÓW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
  (BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH)

  ZAPRASZAMY
  O GODZ. 10:00 DO SCHRONISKA POD LIPAMI W JEMIELNIE

  DZIECI DO LAT 10 POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH.
  NA MECIE POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW RAJDU – BONY UCZESTNIKA (BONY ŻYWNOŚCIOWE) BĘDĄ WYDAWANE NA MECIE RAJDU
  – NAPOJE WE WŁASNYM ZAKRESIE.
  W PRZYPADKU DESZCZU – RAJD ZOSTANIE ODWOŁANY.

  Regulamin rajdu dostępny na stronie
  www.jemielno.pl
  www.jemielno.gopsinfo.pl

  Dołączone pliki:


  1) I RAJD ROWEROWY
  2) I RAJD ROWEROWY  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-06-02

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 90400000-1 Usługi utylizacji śmieci
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
  cenowej na zadanie pod nazwą „Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej” w II klasie tajności zgodnie z normą DIN 66399 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające m. in. z ustawy o ochronie danych osobowych.

  3. Termin realizacji zamówienia: 01 LIPIEC – 31 LIPIEC 2014 roku
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
  5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Wykonanie zadania „Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej” mieszczącej się w siedzibie
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w wymiarze 20,00 mb (dokumenty papierowe).
  2. Oferent zobowiązuje się do:
  - zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
  - pokrycia dojazdu do siedziby Zamawiającego
  - odbioru dokumentacji i zniszczenia w niszczarni Oferenta lub zniszczenia w siedzibie Zamawiającego
  - zapewnienia pojemników do przewozu dokumentów
  - wydania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego odpowiedniego certyfikatu zniszczenia oraz
  protokołu zniszczenia
  - możliwość obecności Zamawiającego w trakcie procesu niszczenia
  6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację zadania niszczenia dokumentacji niearchiwalnej”.

  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
  Ofertę należy złożyć do dnia: 24 czerwca 2014r. do godz. 1500.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.

  Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:
  Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla mieszkańców Dolnego Śląska

  2014-05-28

  Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla mieszkańców Dolnego Śląska
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Czekamy na zdjęcia, które zilustrują np. sylwetki ludzi którzy wzięli udział w szkoleniach/projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystali z oferowanego wsparcia finansowego/szkoleniowego/doradczego. Zdjęcia mogą również przedstawiać wydarzenia lub obiekty, które powstały/zostały odnowione lub unowocześnione dzięki finansowaniu ze środków EFS.
  Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę złożonych prac z zastrzeżeniem, że powinny one obrazować (w formie zdjęcia/zdjęć) zmiany dokonane w regionie które zadziały się/ zostały zrealizowane przy wykorzystaniu środków europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu.
  Prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.
  Jak wziąć udział w Konkursie?
  Prace w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej wraz z wypełnionym, podpisanym i wydrukowanym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik do Regulaminu) należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia we Wrocławiu:
  Armii Krajowej 54
  50-541 Wrocław
  Z dopiskiem na kopercie Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”
  Płyta CD/DVD winna być dodatkowo opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.
  Ostateczny termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 czerwca 2014r. Decyduje data wpływu pracy konkursowej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
  Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody:
  - Tablet
  - Aparat fotograficzny
  - Plecak turystyczny

  Wszelkich informacji na temat Konkursu można zasięgać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wydział Promocji i Informacji, pod nr tel. 71/39-74-110 lub 111, e-mail: pawel.pacek@dwup.pl .
  Reguły zgłaszania prac do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu

  Pliki do pobrania:
  Regulamin Konkursu
  Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu fotograficznego „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

  Dołączone pliki:


  1) Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla mieszkańców Dolnego Śląska
  2) Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” dla mieszkańców Dolnego Śląska

  Dołączona galeria:
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-05-28


  Jemielno, dnia 28.05.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Fundacja „Optimo Modo”
  ul. Karola Miarki 48
  58 – 500 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 65% oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 15 000,00zł oraz największe doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 27.05.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Motywator Paweł Adamski z siedzibą przy ul. Podgórze 2, 58 – 500 Jelenia Góra
  2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. z siedzibą przy ul. Książęcej 6/1, 56 – 560 Jelenia Góra
  3. Fundacja „Optimo Modo” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
  Lp. Nazwa Wykonawcy Liczba punktów Razem
  1. Motywator Paweł Adamski
  ul. Podgórze 2,
  58 – 500 Jelenia Góra 55,27 55,27
  2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. ul. Książęca 6/1,
  56 – 560 Jelenia Góra 48,75 48,75
  3. Fundacja „Optimo Modo”
  ul. Karola Miarki 48,
  58 – 500 Jelenia Góra 100,00 100,00

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-05-13


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU '' MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH'' DLA 3 UCZESTNIKÓW PROJEKTU '' BĄDŹ AKTYWNY -UWIERZ W SIEBIE ''

 • więcej ...
   GOPS.26.5.2014


   ZAPYTANIE OFERTOWE

   W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
   Organizacja i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych
   programów fakturujących” dla 3 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny - uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 1 lipiec – 31 sierpień 2014 rok (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)
   4. Kryterium oceny ofert:
   1. Cena – 65%
   2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce – 35%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów
   fakturujących”. Program kursu powinien być podzielony na część teoretyczną (ok. 117 godzin
   lekcyjnych) oraz indywidualną część praktyczną (min. 20 godzin zegarowych) zgodnie ze
   standardami kwalifikacji zawodów zaakceptowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
   Społecznej oraz dający uprawnienia do wykonywania w/w zawodu. Program kursu powinien
   zawierać bloki tematyczne wymagane na państwowym egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego.
   2. Szkolenie musi być zakończone egzaminem wewnętrznym (część pisemna + część
   praktyczna). Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym Wykonawca zgłasza
   uczestnika kursu do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej celem przystąpienia do
   egzaminu państwowego, którego zaliczenie będzie uprawniało do kierowania i operowania
   wózkiem widłowym. Koszt tego egzaminu pokrywa Wykonawca i powinien go wliczyć w
   cenę oferty.
   3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego instruktora
   posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia.
   4. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   5. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Oferent.
   6. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich i pokrycia
   kosztów,
   - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
   - zapewnienia kursantom i pokrycia kosztów dojazdu na egzamin państwowy,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie drukowanej i elektronicznej dla
   każdego uczestnika (oraz jeden egzemplarz do akt projektu), które przechodzą na własność
   uczestników tj. płyta CD, długopis, teczka, zeszyt – notes, skrypty dotyczące danego kursu
   zawierające omawiane zagadnienia oznaczone logo projektu,
   - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
   - wyposażenie każdego uczestnika w notebooka z oprogramowaniem magazynowo-fakturującym w
   trakcie trwania zajęć z oprogramowaniem magazynowym,
   - dostęp do internetu oddzielnie dla każdego uczestnika,
   - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
   - oznakowanie sali wykładowej,
   - zapewnienia odpowiedniego placu manewrowego na zajęcia praktyczne, który zapewni właściwy
   przebieg szkolenia oraz zapewnienia bezpłatnego dojazdu uczestników do miejsca docelowego
   (jeżeli będzie to poza terenem Gminy Jemielno),
   - zapewnienia odpowiedniego sprzętu na zajęcia praktyczne (wózki widłowe),
   - aparat cyfrowy do wykonania zdjęć do dokumentów potwierdzających odbycie zajęć
   - zapewnienia cateringu na zajęcia (kawa, herbata, cukier, woda, soki, ciastka) w każdym dniu kursu,
   na każdej przerwie i przed rozpoczęciem kursu
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu oraz dziennika zajęć
   do siedziby Zamawiającego,
   - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
   ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu „Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
   tel. 65 544-71-63.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 27 maja 2014r. do godz. 15.00.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.   Koordynator projektu
   Władysława Krowicka

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne

  2014-05-06


  W dniach od 28.04.2014r. do 30.04.2014r. odbyły się wyjazdowe warsztaty readaptacyjne dla uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  Wzięło w nich udział 3 kobiety oraz 6 mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
  Warsztaty odbyły się w hotelu w Kudowie Zdroju. W czasie pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach z psychologiem. Miały one na celu podwyższenie motywacji do działania, wzrost poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności bycia asertywnym przez osoby biorące udział w projekcie.
  Oprócz warsztatów z psychologiem uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje.
  Wśród nich wymienić można wycieczkę do Kaplicy Czaszek w Czermnej, grill oraz turniej gry w kręgle.
  Był również czas na kupienie pamiątek i zwiedzenie Kudowy Zdroju.
  W ostatni dzień pobytu każda osoba otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z psychologiem.
  Cała grupa wróciła z bagażem nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (10 fot.)


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-04-14


  Jemielno, dnia 14.04.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  Dariusz Mikołajczak
  Ośrodek Szkolenia Kierowców
  „MIKO”
  ul. Broniewskiego 9
  64 – 100 Leszno
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena – 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00 zł.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.04.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Olejnik z siedzibą w Osłowice 47, 56 – 209 Jemielno
  2. Dariusz Mikołajczak Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIKO” z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 64 – 100 Leszno
  3. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  4. AUTO – SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Dawidowicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31,
  56 – 100 Wołów

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-28


  Jemielno, dnia 28-03-2014  GOPS.26.4.2014r

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
  Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
  Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
  3. Termin realizacji zamówienia: 12 MAJA – 31 SIERPNIA 2014 roku (maj – zajęcia teoretyczne; część praktyczna - w dni wynikające z indywidualnych ustaleń z kursantem)
  4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
  5. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
  30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 8 osób.
  2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
  instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
  zamówienia.
  3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
  4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia teoretyczne pokrywa Oferent.
  5. Koszt dojazdu instruktora do każdego uczestnika w czasie trwania zajęć praktycznych
  pokrywa Oferent.
  6. Oferent zobowiązuje się do:
  - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
  - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
  - opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
  - zapewnienia kursantom dojazdu na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
  Drogowego
  - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika (oraz jeden
  egzemplarz do akt projektu) tj. podręczniki i testy dla kierowców, notatniki, długopisy,
  które przechodzą na własność uczestników,

  - zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
  - wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
  - zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne,
  - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu wykładowcy w czasie zajęć teoretycznych,
  - sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
  egzaminów,
  - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
  - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu
  - ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
  ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia
  6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka
  tel. 65 544-71-63.
  7. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
  Ofertę należy złożyć do dnia: 11 kwietnia 2014r. do godz. 1500.
  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  Koordynator projektu
  Władysława Krowicka .
  (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

  Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-03-24


  Jemielno, dnia 24.03.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  europartner Sp. z o.o.
  ul. Wschodnia 6
  43 – 600 Jaworzno

  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.03.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Delta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
  2. Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU z siedzibą przy ul. Chodowieckiego 9, 48 – 300 Nysa
  3. europartner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 – 600 Jaworzno
  4. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
  5. Pracownia Psychologiczna MOCNA STRONA Aleksandra Pazoła z siedzibą przy ul. F. Chopina 45, 64 – 100 Leszno
  6. „MAGDA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Kucia z siedzibą przy ul. Asnyka 7, 76 – 270 Ustka
  7. Fundacja „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 – 500 Jelenia Góra
  8. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
  9. Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63 – 720 Koźmin Wlkp.
  10. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z siedzibą przy ul. Rydlówka 5/113, 30 – 363 Kraków
  11. Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól
  12. iNCOME – Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój z siedzibą przy ul. Spokojna 8, 33 – 330 Grybów

  Dołączona galeria:


  " INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

  2014-03-21


  SPRAWOZDANIE Z „INDYWIDUALNYCH WARSZTATÓW TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”
  realizowanych w ramach projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie”
  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   W dniu 14 marca 2014r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie odbyły się „Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”. Był to pierwszy etap realizowanego w 2014 roku projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Wzięło w nich udział 6 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mężczyzn i 3 bezrobotne kobiety.
   Uczestnicy podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym opracowali własne CV i List Motywacyjny.
   Mieli możliwość uzyskania informacji na temat, jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na jej rozpoczęcie. Każdy z uczestników określał swoje mocne i słabe strony oraz co już osiągnął i do czego dąży. Wszystkim osobom doradca sporządził kartę konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego.
   Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-03-07


  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
   Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” oraz koordynatora i pracownika socjalnego. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: II połowa KWIETNIA 2014 (od poniedziałku do piątku)
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie grupowych zajęć z psychologiem dla 9 osób; łącznie 15 godzin
   zegarowych
   2. Przez 1 godzinę zajęć z psychologiem należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia zakwaterowania na 2 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym w miejscowości
   turystycznej górskiej lub uzdrowiskowej dla wszystkich uczestników;
   - zapewnienia wyżywienia (1 dzień: obiad 2 daniowy, kolacja grillowa; 2 dzień: śniadanie,
   obiad 2 daniowy, kolacja; 3 dzień: śniadanie, obiad 2 daniowy), śniadania i kolacje w
   formie szwedzkiego stołu dla wszystkich uczestników;
   - zapewnienia dyplomowanego psychologa
   - pokrycia kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu psychologa na zajęcia
   - zapewnienia sali wykładowej w miejscu pobytu
   - w czasie zajęć z psychologiem zapewnienie przerwy kawowej dla wszystkich osób (kawa,
   herbata, ciastka, ciasto, woda, cukier, śmietanka,soki)

   - zapewnienia transportu uczestników z Jemielna do miejsca docelowego i z powrotem oraz
   pokrycia kosztów
   - ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników
   - wydania zaświadczeń uczestnikom warsztatów (projektu) opatrzonych logotypami POKL i
   przekazanie listy wydanych zaświadczeń i kserokopii zaświadczeń zamawiającemu
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia
   - zapewnienia w drugi dzień pobytu wieczoru integracyjnego (m.in. bowling, bilard, nauka
   gry na bębnach afrykańskich)
   - zapewnienie dodatkowych atrakcji np. basen, wycieczka krajoznawcza dla wszystkich
   osób
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 marca 2014r. do godz. 1500.
   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • Dołączone pliki:


  1) OFERTA

  Dołączona galeria:


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  2014-02-24


  Jemielno, dnia 24.02.2014r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  PROFECTUS
  Szkolenia – doradztwo
  Renata Mikołajczyk
  os. Kopernika 9/87
  34 – 100 Wadowice

 • więcej ...
   Jemielno, dnia 24.02.2014r.


   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

   PROFECTUS
   Szkolenia – doradztwo
   Renata Mikołajczyk
   os. Kopernika 9/87
   34 – 100 Wadowice
   Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

   W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.02.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
   1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich – Grzegorzewska z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 – 100 Leszno
   2. „MOTYWATOR” Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
   58 – 500 Jelenia Góra
   3. DLAKADR.PL Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Nakielska 3, 01 – 106 Warszawa
   4. CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE Stanisław Podlaski z siedzibą przy ul. B. Prusa 11/4, 67 – 300 Szprotawa
   5. IRIVA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55/79, 01 – 024 Warszawa
   6. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 – 512 Stara Kamienica
   7. Profectus Szkolenia – doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 – 100 Wadowice
   8. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 26/2, 45 – 087 Opole
   9. „VADEMECUM” Doradztwo, Szkolenia. Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 5,
   56 – 400 Oleśnica

 • Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2014-02-07


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
   Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 – 39 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: MARZEC 2014
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla 9 osób x 3 godziny/osoba, łącznie 27 godzin.
   2. Przez 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   3. Na zajęciach uczestnicy z pomocą doradcy winni opracować Indywidualny Plan
   Działania, sporządzić własne CV i LM, dowiedzieć się jak założyć działalność
   gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych i certyfikatów dla każdego
   uczestnika szkolenia
   - zapewnienia cateringu (kawa, herbata, ciastka, woda, cukier)
   - wynajęcia sali szkoleniowej na terenie gminy Jemielno
   - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu i dojazdu doradcy na zajęcia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 21 lutego 2014r. do godz. 1500.

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dołączona galeria:


  Bezpłatne szkolenia ECDL

  2014-02-03

  Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu
  zaprasza do bezpłatnego udziału
  w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:

  „Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego”

 • więcej ...
   Szkolenia są skierowane do 210 osób, pracujących jak i osób niezatrudnionych,
   w wieku 25-64l., zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego.
   Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

   Szkolenia ECDL Start składają się z 4 modułów (64h):
   1. Moduł I Podstawy technik informatycznych
   – podstawy użytkowania i zastosowań komputerów.
   2. Moduł II Użytkowanie komputerów
   – praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie.
   3. Moduł III Przetwarzanie tekstów
   – praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje, obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna.
   4. Moduł IV Usługi w sieciach informatycznych
   – Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.

   Do udziału w projekcie zapraszamy:
   • osoby 50+
   • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
   • osoby niepełnosprawne
   • osoby pozostające bez zatrudnienia co najmniej 6 m-cy
   przed przystąpieniem do projektu
   • osoby powracające oraz wchodzące na rynek pracy
   • osoby po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

   Udział w projekcie jest bezpłatny.

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

   Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
   ul. Lotnicza 60
   88-100 Inowrocław
   Tel: 733-749-240


   Szczegółowe informacje na stronie:
   www.persona.edu.pl

 • Dołączone pliki:


  1) Bezpłatne szkolenia ECDL
  2) Bezpłatne szkolenia ECDL  " INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY”

  2013-12-09


  W dniach od 28.11.2013r. do 30.11.2013r. w Schronisku „Pod Lipami” w Jemielnie odbyły się „Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”. Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
  Uczestniczki podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym opracowały Indywidualny Plan Działania, z uwzględnieniem zdobytych już kwalifikacji zbudowały profil własnej drogi zawodowej oraz sporządziły własne CV i LM. Miały możliwość uzyskania informacji na temat jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na jej rozpoczęcie.
  Każda z uczestniczek otrzymała certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
  Od dnia 12 listopada 2013 roku ruszył kurs nauki prawa jazdy kat. „B”. Biorą w nim udział 2 bezrobotne kobiety. Planowany termin zakończenia kursu to 12 grudnia 2013 roku.

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)


  KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY

  2013-12-09


  Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” 2013 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   Dnia 06 grudnia 2013r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy pod nazwą ”Bądź aktywny – uwierz w siebie” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
   Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
   W ramach projektu wsparciem zostało objętych 9 kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
   Projekt miał za zadanie wyrównanie szans w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Pośrednio z efektów projektu skorzystały również rodziny uczestniczek projektu. Głównym celem projektu było kompleksowe podejście do potrzeb uczestników projektu, wsparcie psychologiczne, edukacyjne i zawodowe. Działaniami podjętymi w projekcie były: wyjazdowe warsztaty readaptacyjne w Szklarskiej Porębie, w czasie których uczestniczki miały zajęcia z psychologiem; szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera, dzięki któremu wszystkie kobiety nabyły umiejętności obsługiwania wielu programów komputerowych; kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej, który przygotował uczestników do pracy w zawodzie sprzedawcy; warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym. Dwie uczestniczki miały możliwość przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B.
   Projekt zakładał, że w ramach realizowanych działań wśród uczestników zostaną osiągnięte następujące rezultaty: uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu komputerowego i obsługi kasy fiskalnej, podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych, wzrost samooceny i pewności siebie, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy i podniesienia aktywności zawodowej, wykształcenia zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy oraz wzrost skuteczności i efektywności działań pomocy społecznej na rzecz reintegracji klientów ze społecznością lokalną i rynkiem pracy. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

 • Dołączone pliki:


  1) KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-11-07


  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
  www.jemielno.gopsinfo.pl

  Jemielno 30; 56-209 Jemielno
  Tel./Fax.: 065 544 71 63
  e-mail: gopsjemielno@wp.pl


  Jemielno, dnia 06.11.2013r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego „Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B” dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  FUNDACJA „OPTIMO MODO”
  ul. Jagiellońska 26
  58 – 560 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 05.11.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. FUNDACJA „OPTIMO MODO” z siedzibą przy ul. Jagiellońska 26, 58 – 560 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-10-22


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/

 • więcej ...
   1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
   2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
   Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 – 37 lat.
   3. Termin realizacji zamówienia: 12 LISTOPADA – 12 GRUDNIA 2013
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
   30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 2 osób.
   2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
   instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
   zamówienia.
   3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
   - opłacenia egzaminu państwowego i jego potwierdzenie,
   - zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych,
   - opłacenia i zapewnienia uczestnikom dojazdu na zajęcia,
   - zapewnienia wykładowców/instruktorów,
   - przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych dla każdego uczestnika,
   - wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu.
   6. Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63.
   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B”
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.
   7. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 05 listopada 2013r. do godz. 1500.
   Jemielno, dnia 22-10-2013r
   KOORDYNATOR PROJEKTU
   WŁADYSŁAWA KROWICKA .
   (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 • Dołączone pliki:


  1) DRUK OFERTY

  Dołączona galeria:


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-10-14


  Jemielno, dnia 14.10.2013r.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia „Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy” dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  „MOTYWATOR” Paweł Adamski
  ul. Podgórze 2
  58 – 500 Jelenia Góra
  Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

  W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.10.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich – Grzegorzewska
  z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 – 100 Leszno
  2. ESPIRA Pracownia Rozwoju Osobistego Ewa Godlewska
  z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10A, 56 – 100 Wołów
  3. „MOTYWATOR” Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
  58 – 500 Jelenia Góra

  Dołączona galeria:


  OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

  2013-10-07


  W dniach 23-09-2013-04-10-2013r sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbyło się szkolenie zawodowe" Obsługa kas fiskalnych w ramach projektu systemowego pn. " Bądź aktywny- uwierz w siebie"

 • więcej ...
   Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
   W pierwszym tygodniu szkolenia uczestniczki uczyły się obsługi kasy fiskalnej.
   Tworzyły wizytówkę swojej kasy, wprowadzały kody towarów. Następnie sprzedawały fikcyjne towary, dzięki czemu na paragonie mogły sprawdzić poprawność swoich operacji.
   Uczestniczki nauczyły się przeprowadzania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.
   Udzielały rabatów, akceptowały bony. Sporządzały raporty dobowe. Miały możliwość połączenia obsługi kasy fiskalnej z komputerem. Wystawiały faktury, podliczały utarg dzienny i miesięczny.
   W ostatnich dniach uczyły się profesjonalnej obsługi klienta. W scenkach prezentowały poprawność kontaktu z nim i prawidłowość obsługi.
   Każda uczestniczka po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymała certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (11 fot.)


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-09-26


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

  1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
  Jemielno 30; 56 – 209 JEMIELNO
  2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
  Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. „Bądź aktywny – uwierz w siebie”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 – 37 lat.

 • więcej ...
   3. Termin realizacji zamówienia: LISTOPAD 2013
   4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena – 100%
   5. Inne istotne warunki zamówienia:
   1. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć dla 9 osób x 5 godzin/osoba, łącznie 45 godzin.
   2. Przez 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa należy rozumieć 1 godzinę (60 minut).
   3.Na zajęciach uczestnicy z pomocą doradcy winni opracować Indywidualny Plan
   Działania, zbudować profil własnej drogi zawodowej, sporządzić własne CV
   i LM, dowiedzieć się jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek
   o dofinansowanie na działalność gospodarczą.
   4. Oferent zobowiązuje się do:
   - opracowania i wydrukowania materiałów dydaktycznych i certyfikatów dla każdego
   uczestnika szkolenia
   - zapewnienia cateringu (kawa, herbata, ciastka, woda, cukier)
   - wynajęcia sali szkoleniowej na terenie gminy Jemielno
   - pokrycia kosztów ewentualnego noclegu i dojazdu doradcy na zajęcia
   - przygotowania i dostarczenia do Biura Projektu – GOPS Jemielno programu zajęć
   - dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkolenia

   6 . Sposób przygotowania oferty:
   Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3)
   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
   Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl lub faksem pod nr 65 544-71-63. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy”.
   Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania – Władysława Krowicka.

   5. Miejsce i termin złożenia oferty:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Jemielno 30, 56 – 209 JEMIELNO
   Ofertę należy złożyć do dnia: 11 października 2013r. do godz. 1500.   Koordynator projektu
   Władysława Krowicka
   Kierownik
   Gminnego Ośrodka
   Pomocy Społecznej w Jemielnie
   Edyta Waścińska

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  Grupa nieformalna mieszkańców Cieszyn: TO NAS CIESZY (ny)

  2013-09-18

  JESTEŚMY NIEFORMALNĄ GRUPĄ MIESZKAŃCÓW
  WSI CIESZYNY W GMINIE JEMIELNO
  OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA POLEPSZENIE RELACJI MIESZKAŃCÓW
  POPRZEZ DZIAŁANIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA JAKIM JEST ESTETYKA WSI.
  JEŚLI CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO DO NAS DOŁĄCZYĆ
  LUB WESPRZEĆ NASZE DZIAŁANIA
  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY NA
  WWW.FACEBOOK.COM.
  GDZIE DOWIECIE SIĘ O SZCZEGÓŁACH NASZYCH DZIAŁAŃ...
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY
  www.facebook.com/Tonascieszyny

  Dołączona galeria:
  WARSZTATY KREATYWNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY -AKADEMIA POD LIPAMI''

  2013-09-18

  ,,WARSZTATY KREATYWNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY - AKADEMIA POD LIPAMI'' odbywały się w okresie wakacyjnym od 08 lipca do 30 sierpnia 2013 roku w ,,Schronisku Pod Lipami” w Jemielnie i były skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat, zamieszkujących obszar gminy Jemielno. W sumie w programie uczestniczyło 22 dzieci w pierwszym miesiącu oraz 12 w drugim miesiącu.

 • więcej ...
   Celem zajęć było pokazanie uczestnikom możliwości gospodarowania czasem, swoimi umiejętnościami, wykorzystywania kreatywnego myślenia nie tylko do tworzenia na polu plastycznym ale i życiowym. Powstało wiele ciekawych prac malarskich, rysunkowych i rzeźbiarskich. Dzieci nauczyły się wyzwalać swoje emocje na papierze, robiąc rzeźby z artykułów recyklingowych. W ramach warsztatów odbywały się również wycieczki rowerowe, na kąpielisko oraz całodniowy wyjazd na jachty do Lubiatowa. Organizowane były również ogniska z pogadankami o tym jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak radzić sobie z samym sobą oraz jak się zachować wobec innych. Rozpoczęliśmy od pokazania siebie innym-czyli wykonaniem swojej wizytówki tak, aby nowo poznany kolega bądź koleżanka widzieli, jak mamy na imię i jakie są nasze zainteresowania czy umiejętności. Powstało wiele ciekawych rozwiązań. Jak pokazać siebie innym?Zareklamuj siebie! To temat następnych zajęć, tym razem na większym formacie. Każdy uczestnik po krótkiej pogadance wykonał plakat reklamowy promujący siebie samego. Przeważały boiska do piłki nożnej, same piłki ale nie brakowało też i innych substytutów umiejętności, zainteresowań,możliwości. Co tydzień każdy mógł spróbować swoich sił w kuchni przygotowując pyszne soki warzywne a co dwa tygodnie biorąc czynny udział w gotowaniu prostych ale smacznych potraw. I tak usmażyliśmy 40 naleśników, ulepiliśmy 200 pierogów, upiekliśmy pyszne pizze. Jedną z większych atrakcji okazała się wycieczka do nieistniejącej już wsi Gancary. Nikt nie spodziewał się,że przydrożny rów będzie krył tyle tajemnic. Wszyscy więc pieczołowicie poszukiwali pozostałości po wiosce. Dużym zainteresowaniem cieszył się również całodniowy wyjazd na jachty. Było to niemal wyzwaniem, ponieważ żaden z uczestników dotychczas nie pływał na żaglówce. Najpierw odbyło się krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa na wodzie a potem z podstaw manewrowania jachtem żaglowym. Całość została poprowadzona przez właścicieli jachtów i zagorzałych żeglarzy: Pana Marka i Pana Dawida. Po wstępnym zapoznaniu się z żeglarstwem ruszyliśmy w rejs po Jeziorze Sławskim. Tutaj każdy mógł spróbować swoich sił przy manewrowaniu jachtem, a że pogoda sprzyjała uczestnicy przeszli mały,,chrzest” żeglarski.
   W trakcie trwania warsztatów dzieci nauczyły się:
   -jak samodzielnie wykonać koszulkę
   -poduszkę ,,POD-UCHĘ”
   -działań malarskich na dużym formacie
   -działań przestrzennych
   -oraz wyrażania siebie za pomocą innych technik plastycznych
   Nasze zmagania oraz ich efekty zsumowane zostały wystawą w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jemielnie.

 • Dołączone pliki:


  1) WARSZTATY KREATYWNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY -AKADEMIA POD LIPAMI''  PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

  2013-08-14


  SZKOLENIE - „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA”
  realizowane w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie”
  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

 • więcej ...
   W dniach od 22.07.2013r. do 09.08.2013r. w sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbyło się szkolenie zawodowe „Podstawy obsługi komputera” realizowane w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie 2013”. Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych kobiet.
   W czasie szkolenia uczestniczki uczyły się podstaw obsługi systemu Windows, programów OpenOffice Writer, OpenOffice Calc oraz OpenOffice Impress.
   Początkowo uczestniczki pracowały z plikami i katalogami. Tworzyły nowe, kopiowały, usuwały. Następnie uczyły się prawidłowej edycji tekstu. Pisały własne CV i list motywacyjny. Obsługiwały arkusz kalkulacyjny. Tworzyły tabele i wykresy. Uczyły się robić prezentacje multimedialne. Każda uczestniczka sporządziła własny dyplom i plakat. Dzięki możliwości skorzystania z internetu mogły wysyłać e-mail, wyszukiwać potrzebne dane, pobierać grafikę.
   Cały kurs zakończył się krótkim egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności.
   Każda uczestniczka otrzymała certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i nabycie nowych kwalifikacji.

 • Dołączona galeria:


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-07-10


  Jemielnio,dnia 2013-07-08


  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

  W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
  1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
  2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
  zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
  Łącznie wpłynęły 1 oferta

  Wybrano ofertę złożoną przez MOTYWATOR PAWEŁ ADAMSKI
  Ul. PODGÓRZE 2 ; 58-500 JELENIA GÓRA

  Uzasadnienie.
  Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

  Dołączone pliki:


  1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  2013-07-10


  Jemielno, dnia 2013-07-08

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla 9 osób w ramach projektu „ Bądź aktywny- uwierz w siebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie


  W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
  1.Władysława Krowicka – Koordynator projektu
  2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
  zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
  Łącznie wpłynęła 1 oferta

  Wybrano ofertę złożoną przez STUDIO INSPIRACJI
  KATARZYNA BIELEWICZ-JAROCKA; KROMNÓW 55 ; 58-512 STARA KAMIENICA

  Uzasadnienie.

  Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

  Dołączone pliki:


  1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  AKADEMIA „POD LIPAMI”

  2013-07-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że od dnia 08.07.2013r. rozpoczyna się

  AKADEMIA „POD LIPAMI”
  oferta niezwykłego spędzenia czasu

  cykl warsztatów kreatywnego rozwoju dzieci i młodzieży w wieku 10 – 16 lat  TERMIN: 08.07.2013r. - 30.08.2013r.
  w godzinach od 10.00 do 15.00

  MIEJSCE: Schronisko Pod Lipami w Jemielnie  ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAPISANE DZIECI!!!  TONASCIESZY(NY:)

  2013-07-05

  Grupa nieformalna mieszkańców Cieszyn: TONASCIESZY (ny:)
  uzyskała dotację unijną z programu DZIAŁAJ LOKALNIE
  na polepszenie estetyki wsi.
  Przedmiotem dotacji jest wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji społecznej.
  RUSZAMY Z DNIEM 1 LIPCA
  POTRZEBUJEMY WASZEJ BEZCENNEJ POMOCY:
  • PRZY REKULTYWACJI TERENU WOKÓŁ STAWU,
  WOKÓŁ PRZYSTANKU I KAPLICZKI.
  • PRZY SADZENIU DRZEWEK

  KAŻDA INNA POMOC JEST
  RÓWNIEŻ MILE WIDZIANA
  DZIEŃ I GODZINA DO USTALENIA

  SPOTKANIE INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ
  7 LIPCA 2013 O GODZINIE 1800
  W ŚWIETLICY

  Dołączona galeria:
  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-20

  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA DLA 9 OSÓB

 • więcej ...
   Zapytanie o cenę – Podstawy obsługi komputera
   (szkolenia dla uczestników projektu „Bądź aktywny – uwierz w siebie”)

   I.ZAMAWIAJĄCY:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla grupy 9 osób.
   Zamówienie obejmuje:
   - 90 godzin zegarowych zajęć praktycznych z komputerem;
   - zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia komputera osobistego na 90 godzin zajęć (minimalne wymagania komputera Windows 7, Microsoft Office: Word, Excel, Access, stały dostęp do internetu)
   - zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem na terenie gminy Jemielno
   -zapewnienie materiałów szkoleniowych
   - zapewnienie cateringu dla uczestników projektu,
   - minimalny zakres szkolenia: wprowadzenie do systemu Windows, edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, tworzenie baz danych MS Access, drukowanie, skanowanie, obróbka graficzna plików, obsługa internetu.

   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.
   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   Termin wykonania zamówienia od lipiec – sierpień 2013 r.
   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto, program szkolenia,
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 05 Lipca 2013 r.
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   VI.OCENA OFERT
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%
   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
   Cena- 100% , termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
   VIII. DODATKOWE INFORMACJE
   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel.65 544-71-63 w godzinach 700 do 13 00

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-06-20


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KASY FISKALNEJ DLA GRUPY 9 OSÓB

 • więcej ...
   Zapytanie o cenę – Podstawy obsługi kasy fiskalnej
   (szkolenia dla uczestników projektu „Bądź aktywny – uwierz w Siebie”)

   I.ZAMAWIAJĄCY:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla grupy 9 osób.
   Zamówienie obejmuje:
   - 50 godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem kasy fiskalnej;
   - zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia kasy fiskalnej,
   - zapewnienie sali szkoleniowej z wyposażeniem na terenie gminy Jemielno
   - zapewnienie cateringu dla uczestników projektu,
   -zapewnienie kompletu materiałów dydaktycznych oraz szkoleniowych
   - minimalny zakres szkolenia: podstawowe zadania i obowiązki sprzedawcy: odpowiedzialność kasjera, opis i organizacja stanowiska handlowego, fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu, techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych,transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego), przyjmowanie reklamacji, rozliczanie utargu, obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach, podstawowe pojęcia fiskalne, rodzaje płatności na kasie fiskalnej, programowanie podstawowych parametrów kasy, zalogowanie kasjera, sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem, wystawianie paragonów fiskalnych, wpłata i wypłata gotówki, obrót towarami zwrotnymi, raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne, zapas gotówki w kasie, niedobory i nadwyżki w kasie, kasowanie całej transakcji, anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji, zerowanie stanu błędu, zasady wystawiania faktur, wydanie towaru - wydanie zewnętrzne WZ, przyjmowanie dostaw - przyjęcie zewnętrzne PZ, wydanie na użytek firmy - rozchód wewnętrzny RW, przesunięcia magazynowe. zasady inwentaryzacji.
   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.
   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
   Termin wykonania zamówienia od wrzesień - październik 2013 r.
   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto, program szkolenia,
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 05 lipca 2013 r.
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
   VI.OCENA OFERT
   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%
   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   Wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
   Cena- 100% , termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
   VIII. DODATKOWE INFORMACJE
   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel.65 544-71-63 w godzinach 700 do 13 00

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE

  WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

  2013-06-20


  WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

 • więcej ...
   W dniach od 12.06.2013r. do 14.06.2013r. odbyły się wyjazdowe warsztaty readaptacyjne w Hotelu ,, Kryształ ” w Szklarskiej Porębie w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny – uwierz w siebie”.
   Wzięło w nich udział 9 kobiet w wieku od 19 do 37 lat długotrwale bezrobotnych w tym 1 nieaktywna zawodowo.
   Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z umową zawartą pomiędzy GOPS Jemielno, a wykonawcą usługi Fundacją „ Optimo Modo”
   W czasie pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach i konsultacjach z psychologiem. Miały one na celu podwyższenie samooceny i motywacji do działania osób biorących udział w projekcie. Oprócz warsztatów z psychologiem uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje. Wśród nich wymienić można wycieczkę na Szrenicę, pokaz kuchni włoskiej, turniej gry w kręgle czy porady stylisty. Uczestniczki zostały poddane strzyżeniu, modelowaniu, a także czesaniu włosów. Był również czas na kupienie pamiątek i zwiedzenie Szklarskiej Poręby.
   W ostatni dzień pobytu każda osoba otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z psychologiem.
   Cała grupa wróciła z bagażem nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)


  Sondaż internetowy z widzami serialu „Głęboka woda”

  2013-06-05

  Szanowni Państwo! Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl

 • więcej ...
   Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. • ,, SPRAWNY UCZEŃ ''

  2013-05-17

  JEDNORAZOWE STYPENDIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - ,,SPRAWNY UCZEŃ ''

  Dołączone pliki:


  1) ,, SRAWNY UCZEŃ ''  ZAPYTANIE OFERTOWE

  2013-05-10


  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

 • więcej ...
   W związku z realizacją projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie pn : ,, Bądź aktywny – uwierz w siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ;
   Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
   Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie

   WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

   I.ZAMAWIAJĄCY:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Jemielno 30
   56-209 Jemielno

   II.OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
   1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych dla grupy 9 osób.

   Zamówienie obejmuje:
   - zakwaterowanie na 2 noclegi w hotelu 3 gwiazdkowym w miejscowości turystycznej górskiej;
   - wyżywienie (1 dzień: obiad, kolacja grillowa, 2 dzień: śniadanie, obiad, kolacja; 3 dzień: śniadanie, obiad), posiłki w formie szwedzkiego stołu (śniadania, kolacje),
   obiad min. 2 daniowy ;
   - transport uczestników z Jemielna do miejsca odbywania szkolenia i przywóz do Jemielna
   - ubezpieczenie NW dla wszystkich uczestników
   - wykładowcę- 3 dni zajęć z dyplomowanym psychologiem (min. 15 godzin lekcyjnych);
   - materiały dydaktyczne na szkolenie
   - wydanie zaświadczeń uczestnikom warsztatów ( projektu) opatrzonych logotypami POKL i
   przekazanie listy wydanych zaświadczeń i kserokopii zaświadczeń zamawiającemu
   - zapewnienie uczestnikom projektu porad wizażystki oraz fryzjerki;
   - zorganizowanie wycieczki w 2 dniu pobytu;
   Wartość zapytania nie przekracza 14 tys. euro.

   III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   Termin wykonania zamówienia : czerwiec 2013 r

   IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

   Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać:
   a) oferta wykonana w języku polskim
   b) koszt realizacji zamówienia- szkolenia, cena brutto
   c) posiadać datę sporządzenia,
   d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

   V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

   1. Oferta powinna zostać przesłana lub dostarczona do siedziby zamawiającego
   do dnia 24 maja 2013 r osobiście, kurierem, pocztą lub e-mail
   2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
   3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

   VI.OCENA OFERT

   Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   1.Cena 100%

   VII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   wpis firmy w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych,
   cena – 100 %, termin realizacji szkolenia
   O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

   VIII. DODATKOWE INFORMACJE

   Dodatkowych informacji udziela Władysława Krowicka – koordynator projektu
   Tel. 65 544-71-63 w godzinach od 7 00 do 1300

 • Dołączone pliki:


  1) ZAPYTANIE OFERTOWE - SKAN

  Dołączona galeria:


  OGŁOSZENIE!

  2013-04-05

  ,, JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ W DOMU?- ASPEKT PRAKTYCZNY"

 • więcej ...
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że dnia 19 KWIETNIA 2013r w Schronisku ,, Pod Lipami" w Jemielnie odbędzie się szkolenie ,, Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny".
   Chętnych prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Jemielnie do dnia 17 kwietnia 2013r w godzinach od 7.00 do 15.00
   lub pod numerem telefonu 65 544-71-63 • PROJEKT SYSTEMOWY 2013

  2013-01-21


  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE OGŁASZA NABÓR CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM " BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE"
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r

  Dołączone pliki:


  1) PROJEKT SYSTEMOWY 2013

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

  2012-09-10

  Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

 • więcej ...
   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. • Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

  2012-07-13

  Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 • więcej ...
   Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.

 • Dołączone pliki:


  1) Rozporządzenie
     Powrót do bieżących publikacji (1-4 z 80)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasilki szkolne
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia i zasiłki szkolne
 

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie. Jemielno 30, 56-209 Jemielno, tel. :65 544-71-63

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji